Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" [5]
Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" tūlkoja Sandra Žukovska ©
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi” [143]
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi”, no krievu valodas tulkoja Ligita Vecrumba ©
Valērijs Siņeļņikovs "Izproti savu slimību" [13]
Luīza Heija "Izdziedē sevi pats" [35]
elektroniski grāmatu sagatavoja Irēna Mežale
Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs [20]
Tulkojusi SARMĪTE LINIŅA Noskannējis grāmatu un failu izveidojis Imants Ločmelis
Dīpaks Čopra "Septiņi garīgie veiksmes likumi" [9]
Meklēšana
Galvenie » 2012 » Jūnijs » 24 » 2. nodaļa JŪSU GARA DARBĪBAS VEIDI
23:40
2. nodaļa JŪSU GARA DARBĪBAS VEIDI
Jums jāiemācās pilnībā izmantot savu garu. Kā jau jūs zināt, eksistē divas patstāvīgas garīgās dzīves sfēras, proti, apzinātā un saprāta kontrolētā, zemapzinātā un loģikas likumiem nepieejamā sfēra. Domājot darbojas jūsu apzinātais gars, un jūsu domāšanas ieradumi iespiežas zemapziņā, kas pēc tam attiecīgo domu satu­ram piešķir formu. Neapzinātajos slāņos "mīt" jūsu jūtu pasaule, un kopumā tie veido radošo sfēru. Kad jūs domājat par kaut ko labu, rezultātā arī rodas kaut kas labs, savukārt sliktas domas pie­saista slikto. Tieši tas — un nekas cits — arī ir jūsu gara darbības veids.
Ļoti svarīgi ir atcerēties faktu, ka zemapziņa ikvienu uztvertu inspirāciju nekavējoties sāk realizēt. Tikpat interesanta, cik būtiska ir atziņa, ka zemapziņa vienādā mērā pakļaujas gan labām, gan sliktām domām un attiecīgi darbojas. Tāpēc negatīvas idejas nes neveiksmi, vilšanos un nelaimi. Ja turpretī jūsu domāšanas ieradu­miem ir harmonisks un pozitīvs raksturs, jūs pavadīs panākumi, laba veselība un labklājība. Tiklīdz būsiet iemācījušies savas do­mas un jūtas ievadīt pareizās sliedēs, pats no sevis noteikti iestā­sies dvēseles miers, būs fiziskā veselība. Visu, ko vēlaties un garā jau redzat kā piepildījušos, jūsu zemapziņa pieņems kā jau ek­sistējošu faktu un ātri vien realizēs. Jūsu uzdevums ir pārliecināt zemapziņu, un tā saskaņā ar savu principu pēc jūsu vēlēšanās gā­dās par veselību, harmoniju un atzinību profesionālajā jomā.
Jūsu rokās atrodas vara, jūs dodat pavēles — un jūsu zemap­ziņa paklausīs un precīzi īstenos jūsu inspirācijas.
Jūsu gara likums ir šāds: jūsu apzinātās domas un priekšstati iz­raisa pēc būtības identisku jūsu zemapziņas reakciju.
Psihologi un psihiatri klāsta, ka visas zemapziņai nodotās do­mas atstāj iespaidu uz smadzeņu šūnām. Tiklīdz jūsu zemapziņa uztver kādu pārraidītu priekšstatu, tā nekavējoties sāk gādāt par tā realizēšanu. Šim nolūkam tā ar "domu asociācijas" palīdzību iz­manto visas līdz šim brīdim uzkrātās zināšanas un pieredzi. To darot, zemapziņa balstās uz jūsu iekšējās pasaules neizmērojamo spēku, enerģiju un gudrību. Lai sasniegtu vajadzīgo mērķi, zem­apziņa sadarbojas ar visiem dabas spēkiem un likumiem. Iespē­jams, ka tā jūsu problēmas atrisinās tūlīt, citos gadījumos jums būs jāgaida dienas, nedēļas vai ari ilgāk — šī procesa norise nav izdibināma.
Precīza jēdzienu "apzināts" un "neapzināts" izpratne
Jums allaž jāatceras, ka gars nav sašķelts divās atsevišķās, sav­starpēji neatkarīgās daļās. Attiecībā uz apzinātām un neapzinātām norisēm runa ir vienīgi par viena un tā paša gara divām darbības sfērām. Domāšanas process norisinās apziņā. Domājot jūs kaut ko izvēlaties. Tātad ar savas apziņas palīdzību jūs, piemēram, izvē­laties lasāmvielu, dzīvesvietu un dzīvesdraugu. Visus lēmumus pieņem jūsu apziņa. No otras puses — organisma iekšējās norises nepakļaujas gribas ietekmei. Tātad zemapziņa pēc saviem liku­miem vada jūsu sirdsdarbību, kuņģa darbību, asinsriti un elpo­šanu.
Zemapziņa kā īstenību uztver visu to, ko jūs tai iedvešat un kam apzināti ticat. Taču atšķirībā no jūsu apziņas, zemapziņa tai iedves­tos apstākļus un likumsakarības nepakļauj loģiskai pārbaudei un arī neiebilst pret pasniegtajiem faktiem. Zemapziņu var salīdzināt ar augsni, kas uzņem jebkuru sēklu — gan labu, gan sliktu. Arī jūsu domas ir dzīvības pilnas, un tāpēc tās var salīdzināt ar sēklas grau­diem. Negatīvi, ārdoši priekšstati savu postošo darbību turpina zemapziņā un agrāk vai vēlāk nes atbilstošus augļus, kas jūsu dzīvē ienāk nepatīkamu pārdzīvojumu vai notikumu veidā.
Tātad allaž atcerieties: jūsu zemapziņa nepārbauda, vai jūsu domas ir labas vai sliktas, pareizas vai maldīgas, tā tikai reaģē atbilstoši jūsu domām un priekšstatiem. Tātad, ja esat pārliecināts par kādas lietas apstākļu patiesumu, arī jūsu zemapziņa to pie­ņems kā pareizu un attiecīgi reaģēs, kaut arī jūsu uzskats ir sub­jektīvi maldīgs.
Psiholoģiskie eksperimenti
Neskaitāmi psihologu izdarītie eksperimenti, to skaitā ari hipnotiskie, ir pierādījuši, ka zemapziņa nevar veikt loģisku do­māšanas procesu, jo nespēj izdarīt ne izvēles, ne salīdzināšanas funkcijas.
Pieredzējušam hipnotizētājam ir ļoti viegli pierādīt zemap­ziņas ietekmējamību. Viņam tikai jāsuģestē testējamai personai, ka tā ir Napoleons Bonaparts vai pat kaķis, vai suns — un šī persona attiecīgajā lomā ārkārtīgi patiesi iemiesosies. Hipnotiskā stāvoklī notiek tik pilnīga personības pārveidošanās, ka testējamā persona identificējas ar suģestēto tēlu un tā dzīvesveidu.
Līdzīgā veidā hipnotizētajam var iestāstīt, ka viņš ir pārvērties par marmora statuju, ka viņam sāp mugura vai asiņo deguns, ir ne­ciešami karsts vai viņš trīc no aukstuma. Vienmēr notiks atbilstošā gaidītā reakcija, turklāt testējamā persona zaudēs uztveres spējas attiecībā uz visu, kas neietilpst konkrētās suģestijas ietvaros.
Šie vienkāršie piemēri skaidri parāda būtisko atšķirību starp apzināto, saprāta vadīto gara sfēru un zemapziņu, kas nespēj individuāli un loģiski kritizēt un tāpēc pieņem visu, ko apziņa tai pasniedz kā faktu. Tieši šī iemesla dēļ ir tik svarīgi, lai mūsu ap­ziņā rastos tikai tādas domas un priekšstati, kas ir svētīgi un dzie­dinoši un piepilda dvēseli ar laimi un prieku.
Ko nozīmē "objektīvais" un "subjektīvais" gars?
Dažreiz apziņu sauc arī par "objektīvo garu", jo tā nodarbojas ar redzamās ārējās pasaules objektiem. Šī gara daļa informāciju iegūst no pieciem maņu orgāniem. Objektīvais gars dod jums pa­domu un vada visās apkārtējās pasaules attiecībās. Pieci maņu or­gāni piegādā jums vajadzīgās zināšanas. Objektīvais gars mācās, vērojot, gūstot pieredzi un attīstoties. Kā jūs no iepriekš sacītā jau zināt, apziņas galvenā spēja un uzdevums ir loģiskā domāšana.
Iedomāsimies, ka jūs esat viens no tūristiem, kas tūkstošiem katru gadu apmeklē Parīzi. Jūsu personiskais iespaids par pla­šajiem parkiem, krāšņajām ielām, majestātiskajiem laukumiem un vēsturiskajām celtnēm vainagojas ar vispārēju spriedumu: "Cik brīnumskaista pilsēta!" Šādā veidā objektīvais gars prāta iespaidus apstrādā loģiskā secinājumā.
Zemapziņa savukārt bieži tiek dēvēta par "subjektīvo garu". Atšķirībā no apziņas tā nav atkarīga no jutekļu sniegtās informā­cijas, bet uztver ārpasauli tieši un bez refleksijas — intuitīvi. Zem­apziņā taču atrodas visu jūsu jūtu "mītne" un arī jūsu atmiņas "krātuve". Zemapziņa savus cildenos uzdevumus izpilda tikai tad, kad fiziskie maņu orgāni ir izslēgti. Tātad šeit ir runa par to uztveres spēju, kas izpaužas bezsamaņas vai miega stāvoklī.
Zemapziņa skatās gara acīm, un tai nav vajadzīgi maņu orgāni. Tai piemīt arī gaišredzība un gaišdzirde. Subjektīvais gars var atstāt cilvēka ķermeni, doties uz tālām zemēm un atgriezties ar ārkārtīgi precīzu un pareizu informāciju. Tieši ar šo gara spēju palīdzību jūs varat arī lasīt citu cilvēku domas, uzzināt aizzīmo­gotu vēstuļu saturu un ieskatīties slēgtos seifos. Tādā pašā veidā jūs varat savas domas pavēstīt citiem cilvēkiem, neizmantojot parastos saziņas līdzekļus. Bez precīzām zināšanām par objektīvā un subjektīvā gara savstarpējām sakarībām lūgšanas patieso māk­slu apgūt un pārvaldīt nav iespējams.
Zemapziņa nespēj loģiski domāt
Zemapziņa nespēj izvērtēt "par" un "pret". Tātad, ja jūs savai zemapziņai suģestējat kaut ko objektīvi aplamu, tā tomēr šo faktu uztvers kā patiesu un pēc īsāka vai garāka laika sprīža realizēs kā dzīves apstākļus, pieredzi vai notikumu. Visi jūsu līdzšinējie piedzīvojumi ir bijuši jūsu zemapziņas reakcija uz do­mām, par kuru pareizību jūs esat bijuši pārliecināti. Maldīgu inspirāciju izraisīto ļaunumu visefektīvāk var novērst, turpmāk domājot pozitīvi un cik vien iespējams bieži atkārtojot harmo­niskas domas, līdz tās dziļi iespiežas zemapziņā. Tā kā jūsu zem­apziņa vienlaicīgi ir arī jūsu ieradumu "patvērums", tad izmai­ņas jūsu domāšanā un ieradumos drīz vien izpaudīsies pavēr­sienā uz labo pusi.
Jūsu ierastais domāšanas veids atstāj pēdas jūsu zemapziņā. Tiklīdz jūsu domas sāk riņķot ap harmoniskiem, miermīlīgiem un konstruktīviem mērķiem un vēlmēm, jūs piedzīvojat šo domu svētīgo iedarbību.
Ja līdz šim esat dzīvojuši zem baiļu un rūpju vai cita negatīva domāšanas veida nelaimīgās zvaigznes, tad tagad, atzīstot savas zemapziņas visvarenību un inspirējot tai bezrūpību, laimi un pil­nīgu veselību, jums jāsāk jauna dzīve.
Jūsu zemapziņa — radoši un saskaņā ar dievišķo principu — nekavējoties sāks gādāt, lai neatlaidīgi iedvestā stāvokļa uzlabo­šanās tiešām īstenotos.
Suģestijas varenais spēks
Tagad jūs zināt, ka jūsu apziņa ir, tā sakot, "sargs pie vārtiem" un tās galvenais uzdevums ir pasargāt jūsu zemapziņu no pos­tošiem iespaidiem. Jūs esat iepazinušies ar vienu no cilvēka gara pamatlikumiem un zināt, ka zemapziņu var ietekmēt ar suģestijas palīdzību. Jums ir zināms arī tas, ka tā nepazīst ne salīdzinājumus, ne atšķirības, nedz arī spēj kaut ko patstāvīgi un loģiski pārdomāt. Tas viss ir jūsu apziņas pienākums. Tātad zemapziņa reaģē vie­nīgi uz tiem iespaidiem, ko tā saņem no apziņas, un pati sevi ne ar kādiem loģiskiem secinājumiem nenoslogo.
Klasisks piemērs suģestijas ārkārtīgi lielajam spēkam varētu būt, piemēram, šāds eksperiments: pieņemsim, ka jūras ceļojuma laikā jūs kādam pasažierim, kas jau tā izskatās nobijies un sa­vārdzis, sakāt: "Jūs droši vien esat slims. Jūs izskatāties tik bāls! Jums noteikti tūlīt kļūs slikti. Vai es drīkstu jūs pavadīt uz ka­jīti?" Šādi uzrunātais katrā ziņā tūlīt pat nobālēs, jo viņam su­ģestētā jūrasslimība viņa iztēlē savienosies ar paša bailēm un drūmajām priekšnojautām. Viņš pateicīgi atbalstīsies uz jūsu rokas un savā kajītē, pasargāts no svešām acīm, ļausies viņam iestāstītajai kaitei.
Atšķirīgas reakcijas uz vienu un to pašu suģestiju
Ir pilnīgi iespējams, ka dažādi cilvēki zemapziņas būtības at­šķirību dēļ uz vienu un to pašu suģestiju reaģē dažādi.
Iedomāsimies, ka minētajā ceļojumā pa jūru jūs eksperimentē­jat nevis ar pasažieri, bet gan ar matrozi. Atkarībā no sava tem­peramenta viņš jūsu palīdzības piedāvājumu vai nu uztvers kā joku, vai arī sadusmots noraidīs. Šajā gadījumā suģestija būs atdūrusies pret rūdītu jūrasvilku, kas pret jūrasslimību ir imūns. Tāpēc jūsu vārdi nevis izraisīs viņā bailes vai bažas, bet gan, nekādu efektu nesasnieguši, no viņa pašpārliecinātības atlēks atpakaļ.
Enciklopēdijā vārds "suģestija" tiek definēts kā mērķtiecīga ga­rīga ietekmēšana un tādu priekšstatu ierosināšana, kas tiek uztverti kā patiesi un realizēti. Turklāt jāņem vērā, ka suģestijas apzināta noraidīšana efektīvi aizsargā pret jebkuru negribētu ietekmēšanu. Tātad zemapziņa spēj atvairīt ikvienu nevēlamu suģestiju. Piemē­ram, iepriekš minētajam matrozim nebija bail no jūrasslimības. Viņš par savu imunitāti bija pārliecināts, tāpēc negatīvā suģes­tija nespēja izraisīt viņā pat visniecīgākās bailes. Turpretim uz sa­traukto pasažieri viņa paša baiļu dēļ suģestija iedarbojās.
Ikvienam no mums ir savas bailes. Katram ir savi uzskati un ticības dogmas, par kuru patiesumu viņš ir pārliecināts un kuri vada un nosaka viņa dzīvi. Suģestijai nekādā ziņā nepiemīt pašai savs spēks — vienīgi tas, ko tai piešķir cilvēka labprātīga ticība. Ja tā ir pietiekami stipra, tad neapzināto spēku plūsmu virza pa stin­gri noteiktiem, ierobežotiem kanāliem.

Kā viņš zaudēja roku
Ik pēc diviem trim gadiem es Londonā lasu lekcijas Patiesības forumā (Truth Forum), ko nodibināju jau pirms daudziem gadiem. Toreizējā vadītāja Dr. Evelīna Hīta man pastāstīja par kādu angļu avīzes rakstu, kurā bija iztirzātas suģestijas spēka problēmas. Minētajā gadījumā kāds nelaimīgs tēvs savai zemapziņai vairāk nekā divus gadus suģestēja, lūk, ko: "Es labprāt atdotu savu labo roku, ja manu meitu varētu izārstēt." Pēc visa spriežot, viņa meita slimoja gan ar artrītu smagā formā, kas izkropļoja viņas locekļus, gan ar kādu tā saukto "nedziedināmo" ādas slimību. Ārstu pūliņi bijuši neveiksmīgi, un tas pamudināja tēvu savu viskarstāko vēlē­šanos — lai viņa meita taptu izdziedināta — atkal un atkal izteikt ar iepriekš citētajiem vārdiem. Ģimenes izbraukuma laikā mašīna sadūrās ar kādu citu auto. Nelaimes gadījumā tēvam norāva labo roku līdz plecam, un gandrīz tajā pašā laikā pazuda meitas artrīts un ādas slimība.
Šis piemērs pierāda, cik svarīgi ir zemapziņai iedvest vienīgi laimīgas, dziedinošas un svētīgas domas, īsi sakot, tādas, kas jebkurā gadījumā ietver sevī stāvokļa uzlabošanos. Allaž paturiet prātā: jūsu zemapziņa jokus nepazīst, tā tur jūs pie vārda!
Kā autosuģestija aizdzen bailes
Ar autoseģestiju mēs saprotam pašiedvesmu ar noteiktu un mērķtiecīgu domu un priekšstatu palīdzību. Herberts Pārkins savā 1916. gadā Londonā iznākušajā izcilajā mācību grāmatā par auto­suģestiju atstāsta šādu komisku un tāpēc viegli iegaumējamu atgadījumu: "Kāds ņujorkietis atlidojis uz Čikāgu un aizmirsis pagriezt pulksteni par vienu stundu atpakaļ — atbilstoši šai laika joslai. Biznesa partneris pajautājis viņam, cik ir pareizs pulkstenis, un, izdzirdot, ka pusdienlaiks jau garām, viņu pārņēmis liels izsalkums, kaut gan līdz viņa ierastajai ēdienreizei bijusi vēl stunda laika."
Autosuģestiju ļoti efektīvi var lietot pret visdažādākajiem baiļu un citu negatīvu jūtu stāvokļiem. Tā, piemēram, kāda jauna dzie­dātāja tika uzaicināta uz noklausīšanos. No vienas puses, viņa priecājās par izdevību pierādīt savas spējas, no otras puses — jau trīs reizes līdzīgos gadījumos viņa aiz bailēm bija atteikusies. Kaut arī dziedātāja apzinājās savas balss skaistumu, viņa allaž bija sacījusi: "Es tik ļoti baidos. Varbūt mans dziedājums nevienam nepatiks."
Dziedātājas zemapziņa šo negatīvo suģestiju iztulkoja kā aici­nājumu un nekavējoties reaģēja. Tātad šeit ir runa par nelabprātīgu autosuģestiju, proti, klusībā izjustās bailes pārvērtās jūtās un kļuva par īstenību.
Bailes dziedātāja pārvarēja ar šādas metodes palīdzību. Viņa iegāja savā istabā un pilnīgi noslēdzās no apkārtējās pasaules. Tad apsēdās ērtā krēslā, atslābinājās un aizvēra acis. Tādā veidā dzie­dātāja noskaņoja garu un ķermeni uz miera stāvokli. Ķermeņa at­slābums nomierina arī garu un padara to jūtīgāku pret suģestiju. Šādā atbrīvotā stāvoklī dziedātāja sev vairākas reizes teica: "Es dziedu burvīgi. Esmu pilna miera, līksmes un pašpaļāvības." Šo apgalvojumu viņa dedzīgi atkārtoja apmēram 5 —10 reizes. Ar šo garīgo vingrinājumu dziedātāja nodarbojās trīs reizes dienā, pē­dējo reizi — tieši pirms gulētiešanas. Pēc kādas nedēļas viņa rau­dzījās nākotnē mierīgi un pašpaļāvīgi. Kad pienāca pārbaudes bridis, dziedātāja savus klausītājus sajūsmināja.
Kā viņa atjaunoja atmiņas spējas
Kādai septiņdesmit gadus vecai dāmai bija kļuvis par iera­dumu sev sacīt: "Es zaudēju atmiņu." Kādu dienu viņa nolēma vairākas reizes dienā sev suģestēt pilnīgi pretējo un teica sev: "No šīs dienas manas atmiņas spējas uzlabosies visos aspektos. Es vienmēr un visur varēšu atsaukt atmiņā visu, ko vien vēlēšos. Visi iespaidi gulsies man atmiņā skaidrāk un pamatīgāk. Es visu pa­turēšu prātā ļoti viegli un pati no sevis. Kad es kaut ko gribēšu atcerēties, tas tūlīt pat skaidri nostāsies manu gara acu priekšā. Ar katru dienu es gūšu arvien labākas sekmes, un drīz mana atmiņa būs labāka nekā agrāk." Pēc trim nedēļām šī dāma konstatēja, ka viņas atmiņas spējas atkal ir pilnībā atjaunojušās.
Kā viņš uzveica savu nesavaldību
Izrādījās, ka daudzi vīrieši, sākot cīņu ar savu pārliecīgo uzbudināmību un nesavaldību, sevišķi viegli pakļaujas suģestijai, un viņi guva neparastus panākumus, apmēram mēnesi trīs līdz četras reizes dienā — tātad pēc piecelšanās, priekšpusdienā, pusdien­laikā un pirms gulētiešanas — atkārtodami šādus paraugteikumus: "No šī brīža es būšu savaldīgāks un labākā garastāvoklī. Tagad manā garā vienmēr valdīs prieks, laime un līksmība. Ar katru dienu es pret cilvēkiem izturēšos arvien laipnāk un iejūtīgāk. Mana labvēlība un labais noskaņojums ietekmēs visu, kas man apkārt. Laimīgais, laipnais un priecīgais noskaņojums nu uz ilgu laiku kļūs par mana gara normālo stāvokli. Par to es esmu dziļi pateicīgs."
Suģestijas konstruktīvais un ārdošais spēks
Tagad aplūkosim heterosuģestijas (t.i., tādas suģestijas, kas izriet no kāda cita) būtību un darbību. Visos laikos un visās pa­saules zemēs suģestijas spēkam autosuģestijas vai svešsuģestijas veidā bijusi izšķiroša nozīme cilvēku dzīvē un domāšanā. Arī vēl mūsdienās daudzviet pasaulē suģestija ir būtiskākā un iespaidī­gākā cilvēku gara dzīves sastāvdaļa. Suģestijas spēku var izman­tot, lai kļūtu pavēlnieks pats sev, taču ar tās palīdzību var arī pakļaut savai varai tos, kuriem gara likumi nav zināmi. Ja suģes­tiju lieto konstruktīvu mērķu sasniegšanai, tad tā uzskatāma par brīnumainu un grandiozu spēku. Bet, ja to izmanto negatīviem mērķiem, tad suģestija var kļūt par vispostošāko garīgo spēku un izsaukt nelaimi, neveiksmes, ciešanas un slimības.
Vai jūs ticat nenovēršamam liktenim?
Lielākajai daļai cilvēku jau kopš bērnu dienām no visām pusēm gāžas virsū negatīvas suģestijas. Nespēdami pret tām aizsargāties, mēs sākam tās uztvert kā patiesību. Tālākajos piemēros jums daudz kas liksies pazīstams: "To tu nevari!" — "No tevis nekad nekas neiznāks!" — "Tu to nedrīksti darīt!" — "Tas neizdosies!" — "Tev nav ne mazāko iespēju!" — "Tas ir pilnīgi nepareizi!" — "Tam nav nekādas jēgas!" — "Pasaule iet uz galu!" — "Kāpēc par mani ne­viens nerūpējas?" — "Kāpēc man tā jānopūlas?" — "Dzīve ir vie­nas vienīgas mocības!" — "Tur taču neko nevar darīt!" — "Agri vai vēlu es bankrotēšu!" — "Pielūko, arī tu vari aplipt ar šo slimību!" — "Nevienam cilvēkam nevar ticēt!" utt.
Ja jūs, pieaudzis būdams, esat nokavējis ar pozitīvu auto­suģestiju pagātnē dvēselei nodarīto ļaunumu atkal vērst par labu, tad, ļoti iespējams, jūsu pesimistiskie domāšanas ieradumi pro­vocēs tādu izturēšanās veidu, kas izraisīs vilšanos personiskajā un profesionālajā dzīvē. Tātad autosuģestija ir līdzeklis, ar kura palī­dzību var atbrīvoties no negatīvu ietekmju sloga, kas, iespējams, var radīt apstākļus, kad dzīves laime un pozitīvu ieradumu attīs­tība kļūst problemātiska.
Kā aizsargāties pret negatīvām suģestijām
Ar vienu skatienu avīzē pietiek, lai katrs daudzmaz smalk­jūtīgs cilvēks izjustu bažas, bailes, bezcerību un izmisumu. Ja kāds šādām drūmām domām ļauj ņemt pār sevi virsroku, viņš apdraud savu dzīvotgribu. Tāpēc ir ārkārtīgi nomierinoši apzināties, ka pozitīva autosuģestija efektīvi aizsargā pret visām negatīvajām ietekmēm.
Ik pa laikam rūpīgi pārbaudiet, vai apkārtējā pasaule jūs ie­tekmē negatīvi un kā tas notiek. Jūs nekādā ziņā neesat neaiz­sargāts, pakļauts heterosuģestijas postošajam spēkam. Kā bērni un pusaudži mēs jau esam pietiekami cietuši. Atcerieties tās nelabvē­līgās piezīmes, kuras jums izteikuši jūsu ģimenes locekļi, draugi, radinieki, skolotāji un darba kolēģi. Ja tās kritiski novērtēsiet, izrādīsies, ka daudzas no tām bijušas nepareizas, izteiktas vienīgi ar nolūku jūs iebiedēt vai apspiest.
Heterosuģestija tiek lietota katrā ģimenē, katrā darba kolektīvā un apvienībā. Jūs pārliecināsieties, ka bieži vien tā kalpo vienam vienīgam mērķim — vadīt jūsu domāšanu, jūtas un rīcību citiem vēlamā virzienā. (p.s. jā, tam es pilnībā piekrītu, viss ko raksta presē un TV, ir lai iepotētu negatīvo, bailes, nedrošību par rītdienu, vispār gribētos aizbraukt uz neapdzīvotu salu un tur dzīvot, priecāties par katru nodzīvoto dienu bez tā visa apkārtējā negatīvisma)
Kā suģestija nonāvēja cilvēku
Lūk, kāds heterosuģestijas piemērs. Mans radinieks Indijā ap­meklēja zīlnieci, kura pavēstīja, ka viņam esot sirdskaite un nāka­majā jaunajā mēnesī viņš miršot. Mans radinieks to paziņoja savai ģimenei, nokārtoja visus darījumus un uzrakstīja testamentu.
Tā kā mans radinieks šai suģestijai nešaubīgi ticēja, tā viņu pil­nīgi pārņēma savā varā. Viņš man stāstīja, ka šai zīlniecei it kā piemītot īpaši okultie spēki, ar kuriem tā varot cilvēkiem palīdzēt vai kaitēt. Pareģojums piepildījās, bet radinieks neapzinājās, ka pats ir iedzinis sevi nāvē. Daudzi no mums droši vien no savas pieredzes var pastāstīt līdzīgus gadījumus par cilvēku māņticību un muļķību.
Aplūkosim vēlreiz šo gadījumu, ņemot vērā mūsu zināšanas par neapzinātām norisēm. Visu to, ko mēs apzināti domājam, mūsu zemapziņa uztver kā patiesu un atbilstoši reaģē. Kad mans radinieks devās pie zīlnieces, viņš bija laimīgs cilvēks, no viņa sta­roja veselība un vitalitāte. Taču zīlnieces pareģojums viņā iedzina nāves bailes, un no tā brīža viņš dzīvoja nāves gaidās, domājot par to, ka nākamajā jaunajā mēnesī būs jāšķiras no dzīves. Viņš par to visiem paziņoja un gatavojās savai pēdējai stundiņai. Viss sākās un beidzās viņa paša garā — domas bija visa notikušā cēlo­nis. Baidīdamies un apzināti gaidīdams savu drīzo galu, viņš savā nāvē bija vainīgs pats vai, pareizāk sakot, viņš sagrāva savu ķer­meni.
Tā sieviete, kura manam radiniekam pareģoja nāvi, viņa likteni neietekmēja pat ne visniecīgākajā mērā. Viņai nepiemita nekāda šīspasaules, nedz arī pārdabiska vara, kas varētu izraisīt pareģoto nāvi. Ja manam radiniekam būtu zināmi gara likumi, viņš nega­tīvo suģestiju nebūtu ņēmis vērā un zīlnieces vārdiem nepiešķirtu nekādu nozīmi. Ja viņam būtu bijusi nesatricināma pārliecība, ka viņa rīcību vada vienīgi paša domas un jūtas, tad šķietamais pa­reģojums pret šo pārliecību atsistos kā oļi pret tanka bruņām.
Citu suģestijai piemīt tikai tā vara vai spēks, ko jūs paši tai piešķirat ar savu pārliecību. Tikai caur jums heterosuģestija var sākt iedarboties. Vienīgi jums ir vara pār savām domām un jūtām. Nekad neaizmirstiet: vienīgi jūs varat pieņemt lēmumu! Tātad — izvēlieties dzīvi! Izvēlieties mīlestību! Izvēlieties veselību!
Loģikas spēks
Gars paklausa loģikas likumiem. Ja jūsu apziņa kādu pieņē­mumu uzskata par pareizu, tad par tādu to nekavējoties uzskatīs arī zemapziņa, jo jūsu objektīvā gara spriedums subjektīvajam garam galvo par attiecīgās domas pareizību. Šī sakarība starp cēloni un sekām pilnībā atbilst klasiskā siloģisma uzbūvei. Tas ir no trim daļām sastāvošs slēdziens, izejot no vispārējā uz atsevišķo.
Ikviens tikums ir slavējams.
Labsirdība ir tikums.
Tāpēc labsirdība ir slavējama.
Vai vēl šāds piemērs.
Viss radītais ir iznīcīgs.
Ēģiptes piramīdas ir kaut kas radīts.
Tāpēc arī piramīdas ir iznīcīgas.
Pirmo spriedumu, pirmo teikumu sauc par loģisko pieņē­mumu, respektīvi, premisu, un pēc loģikas likuma no pareiza pieņēmuma var izdarīt tikai vienu pareizu secinājumu.
Pēc kādas manas lekcijas par garīgās dzīves likumiem, ko es 1962. gada maijā lasīju Ņujorkā, kādas universitātes profesors man sacīja: "Manā dzīvē viss iet juku jukām. Esmu sagandējis veselību, zaudējis īpašumu un draugus. Lai arī ko es uzsāktu, viss noiet greizi."
Es viņam ieteicu apzinātajā domāšanā stingri turēties pie pre­misas, kas vadītu viņa zemapziņas bezgalīgo gudrību un vienmēr norādītu ceļu uz veselību, labklājību un laimi. Smejoties spēku pārliecībā, tā pati no sevis atrisinās visas personiskās un profesio­nālās problēmas, atjaunos veselību un palīdzēs atkal atrast laimi un dvēseles mieru.
Atbilstoši manam padomam profesors formulēja savu priekš­statu par ideālu dzīvi šādiem vārdiem:
"Bezgalīgā gudrība vada mani visur. Man ir lieliska veselība, un harmonijas likums iedvesmo manu ķermeni un garu. Man uz visiem laikiem pieder skaistums, mīlestība, miers un pārticība. Visu manu dzīvi nosaka pareizas rīcības pamatlikumi un dievišķā kārtība. Es zinu, ka šis pieņēmums balstās uz dzīves mūžīgajām patiesībām, un tāpat es zinu, jūtu un ticu, ka mana zemapziņa pre­cīzi realizēs manu apzināto domāšanu."
Pēc neilga laika profesors man atrakstīja šādu vēstuli: "Šos vār­dus es lēnām, mierīgi un ar pārliecību atkārtoju vairākas reizes dienā un apzinājos, ka šīs domas dziļi iesakņosies manā zemapziņā un uzticīgi nesīs augļus. Es no visas sirds pateicos Jums par Jūsu sir­snīgo padomu un varu apliecināt, ka kopš tā laika mana dzīve visās jomās ir uzlabojusies. Jūsu "gara likumi" ir patiesi un efektīvi!"
Zemapziņa neceļ loģiskus iebildumus
Zemapziņa ir visgudra un zina atbildi uz ikvienu jautājumu. Taču tā nekādā ziņā necels loģiskus iebildumus un neielaidīsies ar jums nekādos strīdos. Tātad tā jums nepārmetīs, piemēram: "Šo priekšstatu tu man nedrīksti iedvest!" Ja nodosieties tādām do­mām kā: "To es nevaru izdarīt!" — "Tam es esmu pārāk vecs!" — "Šis pienākums man nepatīk!" — "Esmu dzimis zem nelaimīgas zvaizgnes!" — "Visa vaina slēpjas apstāklī, ka es nepazīstu "pa­reizos" cilvēkus!" — utt., tad jūs "barosiet" savu zemapziņu ar negatīvām domām, un atbilstoša reakcija nebūs ilgi jāgaida. Šāds domāšanas veids liek nepārvaramus šķēršļus ceļā uz laimi un sagādā vilšanos un ierobežojumus.
Ja jums šķiet, ka apziņa sāk jūsu ceļā likt šķēršļus, tas nozīmē, ka paši sev esat nozaguši to palīdzību, ko jums varētu sniegt zemapziņas gudrība. Tas praktiski pierāda, ka jūs savu subjektīvo garu uzskatāt par nespējīgu parādīt jums izeju no ikvienas situ­ācijas.
Tātad, lai pārvarētu pesimismu un piepildītu savas sirds vēlmes, jums vairākas reizes dienā pārliecinoši jāsaka: "Bezgalīgā gudrība, kas man sirdī iededza šo vēlēšanos, visu laiku mani vada un parādīs man labāko ceļu uz manu vēlmju piepildījumu. Es zinu, ka manas zemapziņas spēks gūs panākumus un īstenos visas manas domas, jūtas un priekšstatus. Manī un ap mani valda har­monija un dvēseles miers!"
Kad jūs sakāt: "Nav nekādas izejas — es esmu pagalam; ne­varu atrast nekādu atrisinājumu, esmu nodots un pārdots!" — tad arī nevarat gaidīt no savas zemapziņas nekādu palīdzību vai po­zitīvu reakciju. Lai tās vareno spēku varētu izmantot savu mērķu sasniegšanai, jums tas pareizi jāuzrunā, kaut gan šis spēks tik un tā vienmēr darbojas jūsu labā. Arī šajā brīdī tas kontrolē jūsu sirds­darbību un elpošanu. Tas dziedē visas brūces un vada dzīvības straumi, nepagurdams cenšas jūs aizsargāt un saudzēt. Kaut arī zemapziņai ir pašai sava griba, tomēr to var bez ierunām vadīt ar jūsu domu un priekšstatu palīdzību.
Kaut arī zemapziņa nekavējoties reaģē uz jūsu centieniem atrast izeju, atrisinājumu, tā tomēr no jūsu apziņas gaida stāvokļa pareizu novērtējumu un lietišķu lēmumu. Jāpatur prātā, ka īsto atbildi dos zemapziņa. Bet, ja teiksiet: "Mans stāvoklis ir bezcerīgs, es nezinu, ko darīt, ko nedarīt; kāpēc mana zemapziņa nedod man nekādu atbildi?" — jūs laupīsiet zemapziņai spēju rīkoties. Jūs it kā stāvēsiet uz vietas un netiksiet ne soli uz priekšu.
Tāpēc nomieriniet savas izmisīgās, šurp turp skrejošās domas, atslābinieties un paļāvīgi sakiet: "Mana zemapziņa zina atbildi. Tagad tā reaģēs uz manu izsaukumu. Es no visas sirds pateicos par manas zemapziņas bezgalīgo gudrību, kas tai atklāj visas lietas un iedveš man labāko risinājumu. Mana nesatricināmā pārliecība tagad atbrīvos manas zemapziņas bezgala iedarbīgo un starojošo spēku. Par to esmu ļoti priecīgs un pateicīgs!"
Kopsavilkums
1.    Domājiet kaut ko labu — un tas piepildīsies! Bet, ja jūs domāsiet kaut ko sliktu — sliktais arī notiks! Lai ko jūs domātu, tas esat jūs, un to jūs darāt katrā savas dzīves sekundē.
2.  Zemapziņa nekad jums neiebildīs. Tā pieņem to, ko nosaka jūsu apziņa. Ja jūs sakāt: "Es to nevaru atļauties nopirkt," — kaut arī tajā brīdī tā ir patiesība, tomēr jūs nedrīkstat šādām domām nodoties. Izvēlieties pozitīvas domas: "Šī lieta man kādreiz piederēs. Es zinu, ka tā būs!"
3.  Jums ir brīva izvēle. Izvēlieties veselību un laimi. No jums ir atkarīgs, vai jūs būsiet laipns vai nelaipns. Esiet izpalīdzīgs, jautrs, laipns, mīlas cienīgs — un visa pasaule pievērsīsies jums. Tas ir labākais ceļš, kā kļūt par valdzinošu personību.
4.  Jūsu apziņa ir "sargs pie vārtiem". Tās uzdevums ir pasargāt jūsu zemapziņu no kaitīgiem iespaidiem. Brīvprātīgi pieņemiet pārliecību, ka labais var notikt un notiek pašlaik. Jūsu lielākais spēks ir brīva izvēle.
5.   Citu cilvēku suģestija un inspirācija nevar jums kaitēt; tikai jūsu pašu domām ir vara pār jums. Jums vienīgi jāprot atvairīt citu suģestija un jākoncentrē domāšana tikai uz pozitīvām lietām. Vie­nīgi jūs pats varat noteikt, kā reaģēsiet.
6.  Rūpīgi pārdomājiet savus vārdus, jo katra neapdomāta zilbe jums atriebsies. Nekad nesakiet: "Tas neizdosies!" — "Es zaudēšu darbu!" — "Es nevaru samaksāt īri!" Ar zemapziņu nevar jokoties. Tā īsteno ikvienu jūsu domu.
7.  Jūsu gars nav nedz ļauns, nedz slikts. Neviens dabas spēks nav ļauns. No jums pašiem ir atkarīgs, kā jūs izmantosiet dabas spēkus. Izmantojiet savu garu, lai nestu svētību visiem cilvēkiem, dziedinātu tos un iedvesmotu uz visu cildeno.
8.  Nekad nesakiet: "Es nevaru!" Pārvariet savas bailes ar šādu secinājumu: "Nekas man nav neiespējams, jo manas zemapziņas spēks ir bezgalīgs."
9.  Orientējiet savu domāšanu uz dzīves mūžīgajām patiesībām un pamatprincipiem un neļaujiet sevi apmāt bailēm, nezināšanai un māņticībai! Neļaujiet sev uzspiest citu domas! Domājiet un izlemiet patstāvīgi!
10.  Jūs esat neierobežots savas dvēseles jeb, kā to parasti mēdz saukt, zemapziņas un likteņa pavēlnieks. Allaž atcerieties: jums ir brīva izvēle. Izvēlieties dzīvi! Izvēlieties mīlestību! Izvēlieties ve­selību! Izšķirieties par laimi!
11.   Lai arī ko jūsu apziņa uzskatītu par pareizu un kam ne­šaubīgi ticētu, jūsu zemapziņa visu uztvers kā patiesu un realizēs. Ticiet savai laimes zvaigznei, dievišķai iedvesmai, savu lēmumu pareizībai un visām dzīves svētībām!

Kategorija: Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs | Skatījumu skaits: 1662 | Pievienoja: Saulite | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 2
0
2 gaisma888  
up

0
1 Saulite  
Rūpīgi pārdomājiet savus vārdus, jo katra neapdomāta zilbe jums atriebsies. Nekad nesakiet: "Tas neizdosies!" — "Es zaudēšu darbu!" — "Es nevaru samaksāt īri!" Ar zemapziņu nevar jokoties. Tā īsteno ikvienu jūsu domu.

Zemapziņa nekad jums neiebildīs. Tā pieņem to, ko nosaka jūsu apziņa. Ja jūs sakāt: "Es to nevaru atļauties nopirkt," — kaut arī tajā brīdī tā ir patiesība, tomēr jūs nedrīkstat šādām domām nodoties. Izvēlieties pozitīvas domas: "Šī lieta man kādreiz piederēs. Es zinu, ka tā būs!"

Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Kalendārs
«  Jūnijs 2012  »
PrOTCPkSSv
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Ierakstu Arhīvs
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2373
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2019 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz