Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" [5]
Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" tūlkoja Sandra Žukovska ©
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi” [143]
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi”, no krievu valodas tulkoja Ligita Vecrumba ©
Valērijs Siņeļņikovs "Izproti savu slimību" [13]
Luīza Heija "Izdziedē sevi pats" [35]
elektroniski grāmatu sagatavoja Irēna Mežale
Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs [20]
Tulkojusi SARMĪTE LINIŅA Noskannējis grāmatu un failu izveidojis Imants Ločmelis
Dīpaks Čopra "Septiņi garīgie veiksmes likumi" [9]
Meklēšana
Galvenie » 2013 » Novembris » 3 » 18. nodaļa KĀ ZEMAPZIŅA NOVĒRŠ GARĪGUS TRAUCĒJUMUS
19:01
18. nodaļa KĀ ZEMAPZIŅA NOVĒRŠ GARĪGUS TRAUCĒJUMUS
Ikvienas problēmas atrisinājums ir meklējams pašā problēmā. Ikviens jautājums ietver sevī atbildi. Ja kāds neredz izeju no grūtas situācijas, tad vislabākais, ko viņš var darīt, ir atstāt visu zemap­ziņas bezgalīgās gudrības ziņā. Nešaubieties par to, ka tā jums var parādīt pareizo ceļu uz atrisinājumu un to arī darīs. Šāda pozitīva garīgā nostāja, proti, pārliecība, ka zemapziņas radošā gudrība spēj atrisināt jūsu problēmu, ļaus jums atrast pareizo atbildi un saprātīgi un mērķtiecīgi rīkoties.

Kā atmest vai piesavināties kādu ieradumu

Cilvēks ir "ieradumu dzīvnieks". Viens no zemapziņas gal­venajiem uzdevumiem ir ierasto funkciju vadīšana. Jūs esat iemā­cījušies peldēt, braukt ar velosipēdu, dejot un vadīt automa­šīnu, un visās šajās iemaņās jūs vingrinājāties tik ilgi, līdz tās iespiedās jūsu zemapziņā. No tās pastāvīgu vingrinājumu re­zultātā radušies nosacījuma refleksi veic visu pārējo. Tātad ar jēdzienu "cilvēka otrā daba" būtībā ir jāsaprot ierasta, zemapzināta noteiktu domu un darbību vadīšana. Ikviens cilvēks var brīvi izvēlēties — apgūt labus vai sliktus ieradumus. Tas, kurš ilgāku laiku it kā vingrinās negatīvu domāšanas un rīcības iera­dumu apgūšanā, galu galā pakļauj sevi šo ieradumu varai. Tieši šajā varā izpaužas zemapziņas likums.

Ka viņš atmeta sliktu ieradumu

Džonsa kungs man teica: "Mani bieži pārņem nepārvarama tieksme pēc alkohola, un tad es dzeru divas nedēļas bez pārtrau­kuma." Atkal un atkal šis nelaimīgais "iekrita" dzeršanā. Alkoho­lisma pārmērības viņam jau bija kļuvušas par ieradumu. Viņš bija sācis dzert pats pēc savas ierosmes un tagad sāka saprast, ka šo ieradumu, kuru pats bija piesavinājies, pats var atkal atmest. Džonsa kungs stāstīja, ka ar gribasspēka palīdzību tieksmei pēc alkohola kādu laiku varot pretoties, taču, to ilgstoši apspiežot, stā­voklis kļūstot neizturams. Pēc atkārtotām neveiksmēm viņš bei­dzot esot samierinājies un dzeršanas kārei vairs nepretojoties. Taču pastāvīgā savas bezcerības un nevarības apzināšanās suģestīvi ietekmēja viņa zemapziņu un no vāja gribasspēka cilvēka pār­vērta par alkoholiķi neveiksminieku.
Es viņam mācīju, kā saskaņot apziņas un zemapziņas funkci­jas — tas ir priekšnoteikums, lai domas un vēlmes varētu realizēt. Ja reiz viņš bija spējīgs piesavināties ieradumu, kas iedzina ne­laimē, tad var apgūt arī jaunu — tādu, kas pavērs ceļu uz atturību, brīvību un dvēseles mieru. Tā kā mana pacienta žūpības pamatā bija negatīvs ieradums, un to savukārt radījusi brīva izvēle, tad viņš šo brīvo izvēli varēja izdarīt arī par labu pozitīvam ieradu­mam. Tāpēc viņš sāka cīnīties pret domu, ka ir bezpalīdzīgi pa­kļauts savai tieksmei. Drīz vien šim cilvēkam kļuva pilnīgi skaidrs, ka ceļā uz izdziedināšanos ir tikai viens šķērslis — viņa paša ne­gatīvais domāšanas veids, tāpēc nebija nekādas vajadzības pēc pie­spiedu garīgas piepūles.

Fantazijas spēks

Mans pacients sāka nodarboties ar fiziskās un garīgās atslā­bināšanās vingrinājumiem un novest sevi transam līdzīgā stā­voklī. Savā fantāzijā viņš iztēlojās, ka vēlamo mērķi jau ir sa­sniedzis, un atradināšanās līdzekļu izvēli paļāvīgi uzticēja savai zemapziņai. Viņš iztēlojās, ka stāv savas meitas priekšā un tā viņu apsveic ar atbrīvošanos no kaitīgās tieksmes: "Cik jauki, tēt, ka tu atkal esi mājās!" Mana pacienta žūpības dēļ viņa sieva un meita bija no viņa aizgājušas. Pamatojoties uz tiesas lēmumu, viņam pat bija aizliegts ģimeni apciemot, un viņa sieva vairs nevēlējās ar viņu pārmīt kaut vārdu. Šo garīgo vingrinājumu Džonsa kungs atkārtoja regulāri. Tiklīdz koncentrēšanās atslāba, viņš tūlīt atsauca at­miņā savas meitas satraukto balsi un priekā starojošo smaidu. Lēni lēnītēm, soli pa solim mans pacients virzīja savu domāšanu jauna­jās sliedēs. Viņš nenogurstoši nodevās šiem vingrinājumiem, jo labi zināja, ka agrāk vai vēlāk jaunais uzvedības modelis iespiedīsies zemapziņā.
Es savam pacientam sacīju, ka viņš savu apziņu var salīdzināt ar kameru un zemapziņu ar filmu, kurā saglabājas visi fiksētie attēli. Šis salīdzinājums atstāja spēcīgu iespaidu, un viņš centās savu priekšstatu ainas iztēloties arvien biežāk un skaidrāk. Filmas tiek attīstītas tumsā — gluži tāpat arī fantāzijas ainas zemapziņas tumšajā telpā pieņem apveidu.

Koncentrēšanas nozīme

Tā kā mans pacients bija sapratis kamerai līdzīgo zemapziņas funkciju, viņam vairs nevajadzēja sevi piespiest un piepūlēties, lai panāktu iecerēto. Džonsa kungs mierīgi sakārtoja savas domas un koncentrēja uzmanību uz vēlamo ainu, līdz tā kā reāla nostājās viņa acu priekšā un viņš varēja sevi tajā identificēt. Šo "filmu" viņš noskatījās atkal un atkal, kamēr garīgi un emocionāli pilnīgi sa­plūda ar tajā redzamo notikumu. Tiklīdz viņš manīja tuvojamies kārdinājumu, tūlīt novērsa domas no maldīgajiem alkohola prie­kiem un iejutās tajā laimīgajā noskaņā, ko izraisīja domas par drīzu ģimenes atkalapvienošanos. Mans pacients nešaubīgi ticēja, ka šīs iztēles ainas realizēsies.
Un tā ari notika. Tagad viņš ir liela uzņēmuma prezidents un viens no laimīgākajiem cilvēkiem, kādus es pazīstu.

Viņš sevi uzskatīja par nelaimes putnu

Bloka kungs, kādreiz centīgs firmas pārstāvis, man stāstīja, ka agrāk esot pelnījis 20 000 dolāru gadā, bet nu jau trīs mēnešus viss esot kā "noburts". Viņam gan izdodoties izraisīt jaunu klientu interesi, taču pēdējā brīdī pirms dokumentu parakstīšanas tie allaž pēkšņi pārdomājot. Šis cilvēks sevi jau uzskatīja par neveiksmi­nieku.
Izpētījis lietu tuvāk, es uzzināju, ka Bloka kungu apmēram pirms trim mēnešiem smagi pievīlis kāds klients, zobārsts, pēdējā brīdī atteikdamies parakstīt sagatavoto lēmumu. Kopš tā brīža mans pacients dzīvoja pastāvīgās bailēs, ka arī pārējie darījuma partneri varētu rīkoties tāpat. Viņam šķita, ka pēdējā brīdī radīsies neparedzēti šķēršļi un darījums tiks atcelts. Šie apzinātie un neap­zinātie priekšstati radīja viņā galīgi pesimistisku un noraidošu attieksmi. "Tas, no kā es visvairāk baidījos," viņš sacīja, "ir noticis."
Bloka kungs atzina, ka šķietamo daudzo neveiksmju cēlonis meklējams viņa domāšanas veidā, un, lai to novērstu, regulāri nodevās šādai garīgai apcerei: "Es zinu, ka esmu vienisprātis ar savas zemapziņas bezgalīgo gudrību, kas nepazīst nedz šķēršļus, nedz grūtības. Es dzīvoju priecīgās labā gaidās. Mana zemapziņa reaģē uz manām domām. Es zinu, ka nekas nespēj pretoties tās bezgalīgajam spēkam. Bezgalīgā gudrība visu uzsākto sekmīgi no­vedīs līdz galam. Radošā gudrība izpaužas caur mani, veiksmīgi realizē visus manus plānus un nodomus. Manas dzīves mērķis ir kalpot cilvēkiem un it īpaši darboties savu darījumu partneru labā. Mans darbs pēc Dieva gribas vainagosies panākumiem."
Mans pacients šo lūgšanu atkārtoja katru rītu pirms došanās pie klientiem un vakarā pirms gulētiešanas. Pēc neilga laika viņš atkal sāka gūt panākumus.

Cik karsti jūs ilgojaties pēc savas vēlmes piepildījuma?

Sokratam viņa skolnieks reiz jautājis, kā var iegūt gudrību. Filozofs atbildējis: "Nāc līdzi!" Tad aizvedis jaunekli pie upes, pa­bāzis viņu zem ūdens un, kad skolnieks sācis izmisīgi cīnīties pēc elpas, palaidis viņu vaļā. Kad jauneklis atkal bija nācis pie sajēgas, Sokrāts viņam vaicājis: "Pēc kā tu visvairāk ilgojies, kad atradies zem ūdens?"
"Pēc gaisa," jauneklis atbildējis. Tad slavenais filozofs viņam paskaidrojis: "Kad tu pēc gudrības ilgosies tikpat stipri — tā, it kā slāptu nost, — tad tu to iegūsi."
Tas, kurš no visas sirds kaut ko vēlas, redz pareizo ceļu, kā to sasniegt, un nešaubīdamies pa to iet, savus nodomus noteikti rea­lizēs.
Ja jūs patiesi ilgojaties pēc dvēseles miera un iekšējā līdzsvara, tad to noteikti iegūsiet. To, kurš apzinās savu garīgo un dvēselisko spēku varu, nespēs satraukt pat visnetaisnīgākais priekšnieks un visneuzticamākais draugs. Jūs taču zināt, ko gribat, un tāpēc pratīsiet aizgaiņāt naida un dusmu domas, kas piezogas kā zagļi un laupa mieru, garīgo līdzsvaru, veselību un laimi. Līdzko vērsīsiet savas domas uz savas dzīves mērķi, cilvēki, apstākļi un notikumi zaudēs savu nozīmi un vairs nespēs jūs aizskart vai satraukt. Un jūsu dzīves galvenais mērķis taču ir gūt mieru, veselību, dievišķo apskaidrību, iekšējo līdzsvaru un labklājību. Tas, kurš no šī mērķa nenovērsīsies, vienmēr baudīs bezgalīgu mieru. Jūsu domām piemīt nemateriāls un neredzams, taču varens spēks darīt labu.

Kāpēc alkohols neārstē?

Es jums pastāstīšu par kādu precētu vīrieti, kuram bija četri bērni un kurš komandējumos slepeni ņēma līdzi savu mīļāko. Viņš bija slims, nervozs, ātri uzbudināms, kašķīgs un vairs nespēja aizmigt bez miegazālēm. Ārsta izrakstītie medikamenti viņa pa­augstināto asinsspiedienu nepazemināja. Dažādos orgānos pa­rādījās sāpes un funkcionāli traucējumi, taču ārsti nevarēja tos nedz diagnosticēt, nedz izārstēt. Turklāt šis vīrietis pārmērīgi daudz dzēra.
Visu iepriekšminēto nelaimju cēlonis, protams, bija dziļa, zemapzināta vainas izjūta, ko radīja viņa ilgstošā nodevība, saduroties ar viņa zemapziņā dziļi nostiprinājušos reliģisko pārliecību. Tāpēc šis cilvēks mēģināja savu sirdsapziņu noslīcināt alkoholā. Tāpat kā smagi slimo sāpes tiek remdētas ar morfija un kodeīna palīdzību, arī viņš meklēja līdzīgu narkozi dzeršanā — un tā bija eļļas liešana ugunī.

Pagrieziens uz labo pusi

Mans pacients uzmanīgi noklausījās manu paskaidrojumu par cilvēka gara darbības veidu. Viņš saprata lietas būtību, izdarīja se­cinājumus un beidza savu dubulto dzīvi. Viņš zināja, ka negau­sīgā alkohola lietošana ir bijis vienīgi neapzināts mēģinājums aiz­bēgt no savām problēmām. Vispirms vajadzēja iznīdēt zemapziņā strutojošo patieso ļaunuma cēloni, un tikai tad bija iespējama iz­dziedināšanās.
Viņš sāka attiecīgi ietekmēt savu zemapziņu, katru dienu trīs reizes skaitīdams šādu lūgšanu: "Mans gars ir miera, līdzsvara izjūtas un nesatricināmas drošības pārņemts. Mani nebaida ne pagātne, ne tagadne, nedz ari nākotne. Manas zemapziņas bez­galīgā gudrība mani droši vada, lai kur es ietu. No šī brīža jebkurā delikātā situācijā mani vadīs paļāvība, nesatricināms miers un nelokāma uzticēšanās. No savas dzeršanas kāres es esmu pilnīgi atbrīvojies. Manī valda miers, brīvība un prieks. Es piedodu pats sev — un arī man tiks piedots. Tagad manu domāšanu nosaka pašsavaldīšanās un nelokāma paļāvība."
Šo lūgšanu mans pacients skaitīja, labi apzinādamies, ko dara un kāpēc to dara. Skaidra mērķa apzināšanās piešķīra viņam arī nepieciešamo pašpaļāvību. Viņš zināja, ka lēna, izjusta un apzinā­ta lūgšanas skaitīšana pamazām iespiedīsies zemapziņā. Un, tā kā mans pacients šo lūgšanu skaitīja no lapiņas, tad viņš to redzēja un dzirdēja, un tā iespiedās viņa zemapziņā un izdzēsa visu negatīvo, kas agrāk tik postoši bija iedarbojies uz viņa dzīvi.
Gaisma izkliedēja tumsu. Konstruktīvā doma iznīcināja ne­gatīvo. Viena mēneša laikā mans pacients kļuva par pilnīgi citu cilvēku.

Pašizziņas nepieciešamība

Jūs esat atkarīgs no alkohola vai narkotiskām vielām? Godīgi izpētiet sevi, paskatieties patiesībai acīs! Daudzi neizārstējas no dzeršanas mānijas vienīgi tāpēc, ka viņiem trūkst drosmes sevi izzināt.
Šāda cilvēku tieksme ir baiļu vai iekšējas nedrošības izraisīta slimība. Viņi nespēj veidot savu dzīvi un pudeli izmanto kā līdzekli, lai izvairītos no atbildības. Jebkurš alkoholiķis ir gļēvs, kaut gan bieži dzērāji tieši lielās ar savu gribasspēku. Ieraduma dzērājs saka: "Es vairs nedzeršu ne pilītes." — taču viņam pie­trūkst spēka šo pareizo lēmumu realizēt. Kur lai viņš šo spēku smeļas? Viņš dzīvo savas savalgotās dvēseles cietumā, ir sava ieraduma vergs, un ieradums, kas viņu ir savažojis, pārvalda viņa skumjo dzīvi.

Kā iegūt spēku pašatbrīvošanai

Ja jūs esat alkoholiķis, tad jums ir ārkārtīgi svarīgi no šī iera­duma atbrīvoties. Spēku jums dos priekšstats par brīvību un iekšējo mieru. Šis priekšstats kļūs par tik spēcīgu domāšanas iera­dumu, ka iespiedīsies jūsu zemapziņā un, pateicoties tās dinami­kai, atbrīvos jūs no jebkādas tieksmes pēc alkohola. Savu garīgo funkciju jaunajā izpratnē jūs smelsieties paļāvību un spēku atsva­bināties no savas kaites.

Par 51 procentu izārstēti

Ja jūs patiesi vēlaties atbrīvoties no kāda bīstama iera­duma, tad varat uzskatīt, ka jau par 51 procentu esat izārstē­jies. Tiklīdz vēlēšanās atmest sliktu ieradumu kļūst stiprāka par vēlmi to saglabāt, jums vairs nenāksies grūti no tā pilnīgi at­brīvoties.
Zemapziņa pastiprina ikvienas tai iedvestās domas spēku. Piepildot savu garu ar priekšstatu par brīvību (t.i., atbrīvošanos no kāda kaitīga ieraduma) un dvēseles mieru un koncentrē­joties uz šo jauno mērķi, cilvēks pamazām sevī rada nodoma īstenošanai nepieciešamo priecīgo un cerību pilno noskaņu. Zemapziņa uztver jebkuru dziļi izjustu priekšstatu un to rea­lizē.

Aizvietošanas likums

Vienmēr atcerieties: jūs neesat cietis veltīgi, jūs tiksiet izdzie­dināts. Tomēr būtu aplami sevi jebkādā veidā ierobežot ilgāk, nekā nepieciešams.
Dzeršanas kaite neizbēgami izraisa ilgstošu garīgu un fizisku sabrukumu. Smelieties drosmi pārliecībā, ka aiz jūsu apņemšanās uzvarēt savu nāvīgāko ienaidnieku — alkoholu — stāv zemap­ziņas varenais spēks. Līdzko doma, ka būs jāšķiras no "iemīļota netikuma", rada sērīgu noskaņojumu, jums tūlīt jākoncentrējas uz prieku par pašatbrīvošanos, kas jūs sagaida. Tas ir aizvietošanas likums. Fantāzija jūs aizveda līdz pudelei, tāpēc ceļā uz brīvību un dvēseles mieru uzticieties šī paša spēka vadībai. Pirmie soļi no­teikti būs grūti, taču jūs sagaida brīnišķīga balva. Domājot par gai­dāmajiem priekiem, jūs, gluži kā māte, kas dzemdību sāpes drīz vien jau ir aizmirsusi, pārvarēsiet šo krīzi un baudīsiet savu pūliņu augļus — jaunatklāto brīvību.

Dzeršanas kaites cēlonis

Dzeršanas — tāpat kā visu nelaimju cēlonis — meklējams ne­gatīvā un destruktīvā domāšanā. "Jo, kā cilvēks domā, tāds viņš arī ir." Alkoholiķis cieš no dziļi iesakņojušās mazvērtības, bezcerības un bezpalīdzības jūtām, ko parasti pavada spēcīgi izteikta nepatika pret visu pasauli. Lai kā dzērājs mēģinātu attaisnot savu rīcību, faktiski to var izskaidrot vienīgi ar viņa nepareizi ievirzīto domāšanu.

Trīs maģiski soļi

Pirmais solis. Garīgi un fiziski atbrīvojieties. leslīgstiet transam līdzīgā stāvoklī, kas jums radīs iekšēja miera sajūtu, paaugstinās uztveres spējas un lieliski sagatavos otrajam solim.
Otrais solis. Izveidojiet īsu, iespaidīgu lūgšanu un skaitiet to tik ilgi, kamēr ieslīgstat miegā. Lūgšana varētu būt apmēram šāda: "Man tagad ir skaidrs prāts un dvēseles miers, un es par to patei­cos." Lūgšanas efektivitāti var vēl palielināt, lūgšanu skaitot skaļā balsī. Iepriekš minēto teikumu skaitiet piecas minūtes vai vēl ilgāk, līdz iestājas atbrīvojoša emocionāla reakcija.
Trešais solis. Tieši pirms gulētiešanas sekojiet Gētes piemēram: iztēlojieties, ka pie jums ir mīļš draugs vai cits tuvs cilvēks. Acis jums ir aizvērtas, jūs esat fiziski un garīgi atslābinājies. Tagad cik iespējams reāli iztēlojieties, ka šis draugs vai radinieks smaidī­dams spiež jums roku un saka: "Es tevi apsveicu!" Šajā fantāzijas ainā jūs redzat viņa smaidu, dzirdat viņa balsi un sajūtat viņa rokas pieskārienu — viss ir patiess un reāls. Laimes vēlējums "Es tevi apsveicu!" attiecas uz jūsu pilnīgo atbrīvošanos no tieksmes pēc alkohola. Skatiet šo garā radīto ainu atkal un atkal, līdz iestā­jas vēlamā zemapziņas reakcija.

Nekad nezaudējiet drosmi

Ja jūs pārņem bailes un šaubas, tad paļāvības pilns pievērsiet skatienu savam mērķim, laimīgas, brīvas nākotnes vīzijai. Domājiet par savā zemapziņā snaudošo milzīgo spēku, ko jūs varat atmodināt ar savām domām un priekšstatiem, — tas dos drosmi, spēku un pašpaļāvību. Nepadodieties, cīnieties tik ilgi, līdz esat sasniedzis mērķi.

Kopsavilkums
1. Jebkura problēma slēpj sevī atrisinājumu. Ikviens jautājums ietver sevī atbildi. Bezgalīgā gudrība nāk palīgā tam, kas to ticības un paļāvības pilns lūdz.
2. Viena no galvenajām jūsu zemapziņas funkcijām ir iera­dumu veidošana. Zemapziņas brīnumspēka vispārliecinošākais pierādījums ir cilvēka dzīvi veidojošo ieradumu milzīgā nozīme. Cilvēks ir ieradumu vergs.
3.   Pastāvīgi atkārtojot to, ko domā vai dara, zemapziņā tiek iekalti automātiski reakcijas un izturēšanās modeļi. Tādā veidā mēs iemācāmies staigāt, peldēt, dejot, vadīt automašīnu utt.
4.  Jums ir izvēles brīvība. Jūs varat apgūt sliktu vai labu iera­dumu. Lūgšanu skaitīšana ir labs ieradums.
5.   Zemapziņa realizēs jebkuru iztēles ainu, ko jūs tai neatlai­dīgi un nešaubīdamies iedvesīsiet.
6.   Vienīgais šķērslis ceļā uz veiksmi un panākumiem ir jūsu negatīvās domas vai priekšstati.
7.  Ja samazinās jūsu koncentrēšanās spējas, tad jums ir jāsaņe­mas un atkal jādomā vienīgi par ilgoto mērķi. Lai šī garīgā pašdis­ciplīna top jums par stingru ieradumu.
8.   Jūsu apziņu var salīdzināt ar fotoaparātu un jūsu zemap­ziņu — ar gaismas jutīgu filmu, kurā uz ilgu laiku iespiežas attēli.
9.  Neveiksminieku nav — ir vienīgi jūsu baiļu postošā iz­pausme. Tāpēc rīkojieties stingrā paļāvībā, ka visi jūsu darījumi vainagosies panākumiem. Iztēlē iedomājieties, ka mērķi jau esat sasniedzis, un paļāvīgi turieties pie šī priekšstata.
10.  Tam, kurš grib atbrīvoties no veca ieraduma, jārīkojas stin­grā pārliecībā, ka pašatbrīvošanās padarīs viņu laimīgāku un veselāku. Kad vēlēšanās atmest "iemīļoto netikumu" ir lielāka nekā vēlme to paturēt, tad cilvēks var uzskatīt, ka viņš jau ir pus­ceļā uz mērķi.
11.  Citu cilvēku vārdi un rīcība jūs var aizskart vienīgi tad, ja jūsu domas un jūtas tam piešķir spēku. Nekad neaizmirstiet savas dzīves mērķus: mieru, harmoniju un prieku. Jūs esat savas iekšējās pasaules radītājs.
12.   Tas, kurš pārmērīgi lieto alkoholu, cenšas aizbēgt no īste­nības. Dzeršanas kaites patiesais cēlonis ir negatīva un destruktīva domāšana. Izdziedināsies ikviens, kas savu domāšanu koncentrēs uz dzīvi, kur valda brīvība, skaidrs prāts un pilnība, un radīs sevī to laimes izjūtu, ko izraisīs pašatbrīvošanās.
13.  Daudzi cilvēki nododas dzeršanai vienīgi tāpēc, ka viņiem trūkst drosmes atzīties savā netikumā.
14.    Tas pats zemapziņas likums, kas jūs līdz šim ir turējis verdzībā un ierobežojis rīcības brīvību, dāvās jums laimi un brīvību. Vienīgi no jums ir atkarīgs, vai jūs izmantosiet šo vareno principu.
15.  Fantāzija aizveda jūs pie pudeles, tāpēc iedomājieties, ka no sava netikuma esat atbrīvojies, un fantāzijas vara jūs atbrīvos.
16.   Alkoholisma patiesais cēlonis ir negatīva un destruktīva domāšana. "Kā cilvēks savā sirdī domā, tāds viņš arī ir."
17.    Bailes un šaubas, kas nomāc jūsu dvēseli, ātri izkliedēs paļāvība uz Dievu un ticība dzīvei.
Kategorija: Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs | Skatījumu skaits: 2814 | Pievienoja: Saulite | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Kalendārs
«  Novembris 2013  »
PrOTCPkSSv
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Ierakstu Arhīvs
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2373
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2019 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz