Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" [5]
Kerola Ritbergers "Ķermeņa signāli" tūlkoja Sandra Žukovska ©
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi” [143]
Liza Burbo – Tavs ķermenis saka „Mīli sevi”, no krievu valodas tulkoja Ligita Vecrumba ©
Valērijs Siņeļņikovs "Izproti savu slimību" [13]
Luīza Heija "Izdziedē sevi pats" [35]
elektroniski grāmatu sagatavoja Irēna Mežale
Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs [20]
Tulkojusi SARMĪTE LINIŅA Noskannējis grāmatu un failu izveidojis Imants Ločmelis
Dīpaks Čopra "Septiņi garīgie veiksmes likumi" [9]
Meklēšana
Galvenie » 2013 » Septembris » 16 » 16. nodaļa ZEMAPZIŅA UN HARMONISKAS ATTIECĪBAS AR APKĀRTĒJO PASAULI
21:59
16. nodaļa ZEMAPZIŅA UN HARMONISKAS ATTIECĪBAS AR APKĀRTĒJO PASAULI
Lasot šo grāmatu, jūs esat sapratuši, ka zemapziņa ir līdzīga aparātam, kas precīzi reģistrē visus iespaidus. Tas arī ir viens no vissvarīgākajiem iemesliem, kāpēc mums attiecībās ar citiem cil­vēkiem ir jāievēro "zelta likums".
Mateja evaņģēlijā (7., 12.) mēs lasām: "Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem." Šis teikums nav vienīgi praktisks uzvedības noteikums — tam ir daudz dziļāka nozīme. Attiecībā uz zemapziņu to var izskaidrot šādi: jums par cilvēkiem ir jādomā tieši tā, kā jūs gribat, lai viņi domā par jums. Jums pret cilvēkiem ir jājūt tas, ko jūs gribat, lai viņi jūt pret jums. Jums pret cilvēkiem ir jāizturas tā, kā jūs gribat, lai viņi izturas pret jums.
Varbūt jūs pret savu darba kolēģi izturaties laipni un pieklājīgi, un viņš jums šķiet diezgan simpātisks, bet, tiklīdz viņš ir pagriezis muguru, jūsu noraidošā attieksme gūst virsroku. Par katru cenu izvairieties no tādas attieksmes! Šādas negatī­vas domas visvairāk kaitē jums pašam un izraisa pašsaindēšanos. Tādējādi jūs laupāt sev dzīvesprieku, aizrautību, spēku, iekšējo līdzsvaru un spēju saprasties. Šādas postošas domas un izjūtas iespiežas zemapziņā un izraisa visas iespējamās grūtības un ciešanas.

Zelta atslēga uz cilvēku sirdi

"Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti; un, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots." (Mateja evaņģ. 7., 1.—2.)
Tas, kurš izpratis šo Bībeles vārdu dziļo patiesību un to savā dzīvē ievēro, ir atradis zelta atslēgu uz cilvēku sirdi. Spriešana taču ir domāšanas process, kura rezultātā rodas noteikts seci­nājums par kādu cilvēku vai apstākli. Taču jūsu spriedums par apkārtējo pasauli ir jūsu domāšanas rezultāts, jo spriedumu vei­dojat jūs pats. Tagad jūsu domām piemīt dinamiski radošs spēks, kas jūsos realizē visu to, ko domājat par pārējiem un ko pret viņiem jūtat. Tā kā jūsu gars ir radošs medijs, tad gluži tāpat viss, ko suģestējat kādam citam, ietekmē jūs pašu.
Tāpēc jau arī Bībelē ir teikts: "Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti." Tas, kurš ir izpratis šo zemapziņas likumu un tā darbības veidu, vienmēr centīsies, lai viņa domas, jūtas un rīcība pret citiem cilvēkiem būtu tikai laba. Turklāt šie Bībeles vārdi at­klāj noslēpumu, kādā veidā daudzas cilvēciskās problēmas var labvēlīgi atrisināt.

"Un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots"

Viss labais, ko jūs darāt citiem cilvēkiem, tādā pašā mērā jums tiks atlīdzināts, un saskaņā ar garīgo likumu visas ļaunprātības to vaininiekiem atriebsies. Tas, kurš kādu cilvēku ļaunprātīgi pieviļ un krāpj, šo pievilšanu un krāpšanu galu galā piedzīvos pats uz savas ādas, jo attiecīgā cilvēka vainas apziņa ievirzīs paša domāšanu negatīvās sliedēs un agrāk vai vēlāk izraisīs dažādas nepatīkamas sekas — zemapziņa taču reģistrē katru garīgu norisi un atbilstoši reaģē.
Jūsu zemapziņa ir pārpersoniska un nemainīga. Tā darbojas, ne­ņemot vērā ne personu, ne reliģisko piederību, nedz sabiedrisko stā­vokli. Tā nepazīst ne līdzjūtību, ne atriebību. Tas, ko jūs domājat, jūtat vai darāt citiem līdzcilvēkiem, galu galā nosaka jūsu dzīvi.

Dienas avīžu virsraksti viņu padarīja slimu

Sāciet pats sevi novērot un pārbaudīt savu reakciju pret cil­vēkiem, apstākļiem un faktiem. Kādu iespaidu uz jums atstāj die­nas notikumi un aktualitātes? Šajā sakarībā ir pilnīgi vienalga, vai jūsu uzskati ir pamatoti, vienīgie pareizie vai arī ne. Ja kāda ziņa spēj jūs satraukt, tad tāpēc vien tā ir jānoraida, jo jebkādas negatīvas izjūtas izjauc garīgo līdzsvaru, kas balstās uz iekšējo mieru.
Kāda dāma man reiz rakstīja, ka viņas vīrs ikreiz sadusmo­joties, kad lasot kāda žurnālista rakstus. Viņa vēl piebilda, ka šīs ilgstošās dusmas un tikai ar pūlēm apspiestais niknums viņas vīram esot izraisījis kuņģa čūlu, tāpēc ģimenes ārsts esot ieteicis nekavējoties uzsākt atbilstošu garīgu terapiju.
Es lūdzu šīs dāmas vīru ierasties pie manis, izskaidroju viņam cilvēka gara darbības principu un to, cik muļķīgi ir tā uztraukties par avīžrakstiem, kas pauž nepieņemamu viedokli.
Drīz vien šis vīrietis atzina, ka jebkuram žurnālistam ir tiesības paust savu viedokli — arī tad, ja tas ir pretrunā ar viņa uzskatiem. Savukārt šis avīžnieks atstāj viņam tiesības slejā "Lasītāju vēs­tules" izteikt savas — šajā gadījumā pretējās — domas. Manam pacientam nācās saprast, ka cilvēkiem var būt visdažādākie uzskati un ka tas nav nekas neparasts vai dīvains. Galu galā viņš aptvēra tikpat svarīgo, cik vienkāršo patiesību, ka nav svarīgi, ko saka vai dara kāds cits, ka galvenais ir tikai un vienīgi viņa paša reakcija.
Kad mans pacients nonāca pie šīm atziņām, viņš sāka at­veseļoties un drīz vien niknuma lēkmes pārgāja. Vēlāk viņa sieva man atrakstīja, ka tagad vīrs minētos rakstus uztverot ar humoru un pats smejoties par saviem bezjēdzīgajiem niknuma uzplūdiem. Agrāk tik ļoti nicinātais žurnālists viņu vairs nespējot nokaitināt. Un drīz pēc tam, kad mans pacients pēc šīs garīgās pārkārtošanās bija atguvis garīgo līdzsvaru, pazuda arī viņa kuņģa čūla.

"Man sievietes nepatīk, simpātiski šķiet vienīgi vīrieši"

Kāda sekretāre pastāvīgi bija naidā ar savām darba kolēģēm, jo tās allaž viņu aprunāja un apmeloja. Viņa man atklāti atzinās, ka sievietes nevarot ciest. Viņa sacīja, lūk, ko: "Sievietes man nepatīk, simpātiski šķiet vienīgi vīrieši." Es ievēroju ari to, ka pret sev padotajām kolēģēm viņa izturas augstprātīgi, valdonīgi un īgni. Šī sieviete savu izturēšanās veidu attaisnoja ar to, ka kolēģes vislie­lāko prieku rodot, sagādājot viņai problēmas. Taču arī viņa pati bija tāda tipa cilvēks, kas apkārtējo pasauli noskaņo pret sevi. Ja ari darba kolēģi un kolēģes birojā viņai krīt uz nerviem, vai visus saspīlējumus un ķildas nevarēja izskaidrot galvenokārt ar šīs sie­vietes pašas iekšējo starojumu, proti, ar zemapziņā loloto norai­došo attieksmi? Dažiem dzīvniekiem, it sevišķi suņiem, piemīt smalka oža attiecībā uz tādiem cilvēkiem, kuri pret dzīvniekiem izturas naidīgi, un šo dzīvnieku reakcija ir atbilstoši agresīva. Šāds sestais prāts, kas spēj uztvert dvēseliskas vibrācijas, piemīt ne tikai dzīvniekiem, bet arī daudziem cilvēkiem.
Es šai sekretārei, kurai pret sava dzimuma pārstāvēm bija tik noraidoša attieksme, ieteicu izmēģināt zinātniskās lūgšanas me­todi. Turklāt es viņai izskaidroju, ka dzīves pamatpatiesību atzī­šana un izmantošana ļoti drīz varētu izmainīt viņas raksturu un izturēšanās veidu, un līdz ar to izzustu nepatika pret sievietēm.
Sekretāre bija ļoti pārsteigta, uzzinot, ka cilvēka naids sevi nodod vārdos, rīcībā, rokrakstā un citās dzīves izpausmēs. Tad viņa uz­rakstīja lūgšanu, ko sistemātiski un apzinīgi atkārtoja.
Sievietes lūgšana skanēja šādi: "Es domāju, runāju un rīkojos mīlestības un miera pilna. No šī brīža es pret visām kolēģēm, kas mani kritizē un aprunā, allaž izturēšos ar simpātijām un labestību. Mana domāšana ir vērsta vienīgi uz iekšējo un ārējo līdzsvaru, gatavību saprasties un saticību. Tiklīdz es jutīšu kārdinājumu re­aģēt negatīvi, tūlīt sev atgādināšu pamatprincipu: "Es vienmēr un visur domāšu, runāšu un rīkošos saskaņā ar sevī mītošo harmoni­jas, veselības un miera principu." Radošā gudrība vada mani vien­mēr un visur."
Kad sekretāre šo lūgšanas metodi kādu laiku bija izmantojusi, viņas dzīve pilnīgi pārvērtās un visi konflikti un ķildas izbeidzās. Bijušās "padotās" kļuva par patiesām kolēģēm un draudzenēm. Un tas viss notika, pateicoties grandiozajam atklājumam, ka vajag mainīt nevis citus, bet gan pašam sevi.

Iekšējais monologs aizkavē paaugstināšanu darbā

Reiz pie manis ieradās kādas firmas pārstāvis un pastāstīja par saviem sarežģījumiem ar realizācijas nodaļas vadītāju. Lai arī uz­ņēmumā nostrādājis jau desmit gadu, viņš nekad nav ticis paaug­stināts amatā, nedz arī saņēmis par savu darbu kaut visniecīgāko atzinību. Firmas pārstāvis ar skaitļu palīdzību pierādīja, ka viņš salīdzinājumā ar kolēģiem ir noslēdzis vairāk līgumu. Viņš bija pārliecināts, ka nodaļas vadītājs ir noskaņots pret viņu, ka pret viņu izturas netaisni, priekšnieks pat principā noraida viņa priekš­likumus un sanāksmē par viņu vēl uzjautrinās.
Es šim cilvēkam paskaidroju, ka pie visa vainīgs galvenokārt ir viņš pats un ka nodaļas vadītāja izturēšanās nav nekas cits kā neapzināta reakcija uz sava līdzstrādnieka negatīvo nostāju. "Un, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots." Pēc mana ap­meklētāja vērtējuma (vai pēc "mēra") nodaļas vadītājs bija apro­bežots un kašķīgs cilvēks, un tas viņā izraisīja nepatiku un naidī­gumu. Jau ceļā uz darbu firmas pārstāvis mēdza iekšējā monologā izlādēties, vērsdams pret nodaļas vadītāju savus argumentus, pār­metumus un apsūdzības.
Un drīz vien izpaudās šīs negatīvās attieksmes postošā pret­darbība. Firmas pārstāvis neapzinājās, ka viņa iekšējais monologs un spēcīgās naida jūtas iespiežas viņa zemapziņā un izraisa ne tikai priekšnieka negatīvo attieksmi, bet arī daudzus fiziskus un emocionālus traucējumus pašam.
Un viņš sāka katru dienu skaitīt šādu lūgšanu: "Es pats esmu savas pasaules noteicējs. Vienīgi es izlemju un esmu atbildīgs par to, ko domāju par savu priekšnieku. Es nodaļas vadītājam nevaru pārmest pats savu domāšanas veidu. Līdz ar to es noliedzu jeb­kura cilvēka, jebkuras vietas, jebkuras lietas vai jebkuru apstākļu tiesības un spējas mani iekšēji kaut kā aizskart. Es novēlu savam priekšniekam veselību, panākumus, iekšēju mieru un laimi un zinu, ka katru viņa soli vada Dievs."
Es šim pacientam ieteicu savu garu iztēloties kā dārzu, kurā katra iesētā sēkla dod atbilstošu ražu, un pirms aizmigšanas it kā filmā noskatīties, kā realizācijas nodaļas priekšnieks viņam sir­snīgi pateicas par lieliskajiem sasniegumiem un nerimtīgo darba degsmi un apsveic par veiksmīgu sadarbību ar klientiem. Firmas pārstāvis šo ainu iztēlojās tik spilgti, ka šķita jūtam sava "ienaid­nieka" rokasspiedienu, dzirdam viņa balsi un redzam tā sejā smaidu. Katru nakti viņš gara acīm skatīja šo "filmu", jo zināja, ka viss notiekošais viņa zemapziņā iespiedīsies kā fotoplatē.
Zemapziņā notiekošais process, kuru var apzīmēt kā dvēseliski garīgu osmozi, izraisīja vēlamos rezultātus, un fantāzija kļuva par īstenību. Kādu dienu realizācijas nodaļas vadītājs izsauca manu pacientu pie sevis uz Sanfrancisko, izteica viņam atzinību par darbu, ievērojami paaugstināja algu un iecēla par kādas nodaļas vadītāju, kura pakļautībā bija 100 līdzstrādnieku. Pacienta jaunā attieksme pret šefu attiecīgi mainīja arī tā nostāju pret savu padoto.

Ceļš uz emocionālo briedumu

Otra cilvēka vārdi vai darbi nekādā ziņā nevar jūs aizskart vai saniknot, ja vien jūs paši tiem šādu spēju nepiešķirat. Par jebkuru negatīvu reakciju ir atbildīgs vienīgi jūsu domāšanas veids. Tam, kurš dusmojas, ir jāiziet šāda domāšanas procesa stadijas: domāt par dzirdēto, saskatīt dusmu cēloni un pašam sadusmoties. Nik­nums rosina rīkoties, un tiek pieņemts lēmums pretiniekam at­riebties. Taču visas šīs norises — sākotnējā doma, satrauktās jūtas, tad reakcija un apņemšanās atmaksāt — rodas vienīgi jūsu garā.
Tāpēc emocionāli nobriedis cilvēks uz kritiku vai uzbrukumu nekad nereaģēs negatīvi. Tas, kurš pakļaujas tieksmei atriebties, automātiski noslīd uz tās pašas dvēseles un gara pakāpes, uz kuras atrodas viņa garīgi mazattīstītais pretinieks. Nekad neizlai­diet no acīm savu dzīves mērķi un neļaujiet nedz cilvēkiem, nedz apstākļiem laupīt sev iekšējo mieru, līdzsvaru un veselību.

Mīlestības nozīme harmoniskās cilvēku attiecībās

Zigmunds Freids, slavenais austriešu psihoanalīzes radītājs, ir sacījis, ka personība bez mīlestības nīkuļo un iznīkst. Pie mīles­tības pieder izpratne par visu dievišķo, kas mājo katrā cilvēkā, un spēja to pieņemt un cienīt. Jo vairāk cilvēks izstaro mīlestību un labo gribu, jo vairāk viņš to no visām pusēm saņem atpakaļ.
Tas, kurš aizskar kāda cilvēka pašapziņu un pašcieņu, nekad neiegūs viņu par savu draugu. Nekad neaizmirstiet, ka ikviens cilvēks vēlas būt mīlēts, cienīts un godāts. Allaž atcerieties, ka arī citi apzinās savu patieso vērtību un, tāpat kā jūs, godu būt par individuālu iemiesojumu tam lielajam dzīves principam, kas ap­garo visus cilvēkus. Tas, kurš uz savu tuvāko skatās un pret to iz­turas no šāda viedokļa, stiprinās viņa pašapziņu un tiks atalgots ar mīlestību un labo gribu.

Viņš ienīda publiku

Reiz kāds aktieris man stāstīja, ka pirmajā uzstāšanās reizē publika viņu esot izsvilpusi. Viņš gan piebilda, ka tā esot bijusi slikta luga un arī viņš pats savu lomu nospēlējis ne visai spīdoši. Aktieris atklāti atzinās, ka pēc tam vēl mēnešiem ilgi esot publiku no sirds ienīdis — šo muļķu, nejēgu un visziņu baru. Riebuma pārņemts, viņš atstājis skatuvi un gadu strādājis aptiekā par pār­devēju.
Kādu dienu draugs viņu Ņujorkā uzaicinājis uz lekciju "Kā sadzīvot pašam ar sevi". Tajā dzirdētais aktiera dzīvi pavērsis jaunā virzienā. Viņš atkal pievērsies skatuvei un sācis no visas sirds lūgt par sevi un saviem skatītājiem. Katru vakaru pirms uzstāšanās aktieris ar mīlestību domājis par publiku un pēc tam uz skatuves ar savu starojumu savaldzinājis skatītājus. Tagad viņš ir izcils aktieris, mīl un ciena cilvēkus. Viņa pozitīvā nostāja ietekmēja visus, ar ku­riem viņš saskārās, un tie viņam atbildēja ar to pašu.

Kā izturēties pret smaga rakstura cilvēkiem

Diemžēl pasaulē ir daudz smaga rakstura cilvēku, kuru garī­gais redzesleņķis ir izkropļots. Vienaldzība, nelaipnība, ķildīgums vai rūgtums pret dzīvi un cilvēkiem — tās visas ir slimas dvēseles pazīmes. Šādu psihisku kaišu cēloņi daudzos gadījumos meklē­jami bērnības pārdzīvojumos, bet dažas no tām var būt arī iedzim­tas. Neviens saprātīgs cilvēks taču otram nepārmetīs to, ka viņš slimo ar tuberkulozi! Tikpat nepiedienīgi ir nolādēt garā vai dvē­selē slimu cilvēku. Neviens taču neienīst vai nenicina, piemēram, kropli — bet ir daudz tādu cilvēku, kuri ir garīgi sakropļoti. Visu saprast nozīmē visu piedot.

Nelaimei netīk vientulība

Naida, skaudības vai citu negatīvu jūtu pārņemtam cilvēkam ir slims gars un dvēsele, un viņš dzīvo pretrunā ar universa har­moniju. Nepatiku viņā izraisa tieši mierīgie, laimīgie un priecīgie cilvēki, un parasti viņš kritizē un nomelno tieši tos, kuriem ir pa­teicību parādā. Vaina meklējama pamatnostājā. Kāpēc — tā domā šāds nelaimīgais — citiem ir jābūt laimīgiem, ja man pašam klājas slikti? Vislabprātāk viņš visus padarītu līdzīgus sev. Nelaimei netīk vientulība.
Ja šo apstākli ņemsiet vērā, jums būs viegli izvairīties no šādas nostājas un jūs šāda veida uzbrukumiem varēsiet stāties pretī ar savu nesatricināmo mieru.

Iejūtības nozīme savstarpējas attiecībās

Nesen pie manis ieradās kāda jauna sieviete un atzinās, ka reiz esot ienīduši savu kolēģi tāpēc, ka tā esot bijusi ne vien skaistāka, laimīgāka un bagātāka par viņu, bet arī vēl šefa sieva. Taču kādu dienu birojā ieradusies ienīstās sāncenses meitiņa. Šis pirmajā laulībā dzimušais bērns bijis kropls. Meitenīte apķērusies mātei ap kaklu un sacījusi: "Ak, māmiņ, es mīlu savu jauno tēti! Paskaties, ko viņš man iedeva!" Un mazā, laimē starodama, rādīja mātei jaunu, burvīgu rotaļlietu.
Mana apmeklētāja turpināja: "Pēkšņi man iesila sirds pret šo mazo meitenīti ar mirdzošajām acīm! Es iedomājos sevi tās otras sievietes vietā un sapratu, cik viņa ir laimīga. Tad mani pārņēma aizkustinājums, es piegāju pie kolēģes un sirsnīgi novēlēju viņai visu to labāko."
To, ko šī jaunā dāma izstāstīja, psihologi sauc par empātiju vai spēju būt iejūtīgam — tā gluži vienkārši ir spēja iedomāties sevi otra cilvēka vietā. Jaunā sieviete mēģināja paskatīties uz radušos situāciju kā tās tieša līdzdalībniece. Tādējādi viņai patiešām izde­vās iejusties ne tikai otras sievietes, bet arī viņas bērna domu un jūtu pasaulē. Viņa bija uzklausījusi mīlestības balsi un nonākusi pie apskaidrības.
Tiklīdz jūs jūtat vēlēšanos par otru cilvēku domāt kaut ko sliktu vai aizvainot viņu ar vārdiem vai darbiem, tūlīt pat pār­baudiet sevi no desmit baušļu viedokļa — un jūsu sirdi pārņems vārdu "mīliet viens otru" dziļā patiesība.

Piekāpība neatmaksājas

Tomēr jūs arī nedrīkstat nevienam ļaut sevi kaut kādā veidā izmantot un mēģināt panākt savu gribu ar dusmu uzplūdu, his­tēriskas raudāšanas vai šķietamu sirdslēkmju palīdzību. Šāda tipa cilvēki ir tirāni, kas cenšas jūs padarīt par sava garastāvokļa ver­giem. Laipni, taču nelokāmi izvairieties pakļauties. Padevība neat­maksājas. Atsakieties atbalstīt šādu cilvēku egoismu, uzkundzē­šanās tieksmi un nesavaldību. Vienmēr rīkojieties pareizi. Jūs esat nākuši šajā pasaulē, lai realizētu savas labākās dotības un paliktu uzticīgi dzīves mūžīgajām patiesībām un garīgajām vērtībām. Ne­dodiet nevienam cilvēkam tiesības novirzīt sevi no jūsu dzīves mērķa, kura būtība ir jūsu apslēpto talantu attīstīšana, kalpošana cilvēcei, diendienā visiem apliecinot Dieva gudrību, patiesību un skaistumu. Palieciet uzticīgi savam ideālam. Ne mirkli nešaubī­damies, allaž atcerieties patiesību, ka viss, kas kalpo jūsu mieram, laimei un vēlmei pašrealizēties, neizbēgami būs svētīgs visiem, kas dzīvo šajā pasaulē. Daļa harmonijas ir veselā harmonija, jo veselais eksistē kā daļa un daļa kā veselais. "Viss, ko mēs saviem līdzcilvēkiem esam parādā, ir mīlestība," saka Svētais Pāvils, un mīlestība ir vese­lības, laimes un iekšējā miera likuma piepildījums.

Kopsavilkums
1.  Zemapziņa ir līdzīga ierīcei, kas jūsu ierastās domas precīzi reģistrē un saglabā savā atmiņā. Domājiet par savu tuvāko tikai labo — un līdz ar to jūs arī pats par sevi domāsiet labi.
2.   Ikviena naida vai skaudības pilna doma ir inde garam un dvēselei. Nedomājiet par savu tuvāko neko sliktu, jo tad jūs do­māsiet sliktu pats par sevi. Jūs pats esat savas pasaules domātājs, un jūsu domas dinamiski attīsta jūsu radošo spēku.
3.   Jūsu gars ir radošs medijs, tāpēc viss, ko domājat un jūtat attiecībā uz citiem, notiks arī jūsu dzīvē. Tāda ir Zelta likuma psi­holoģiskā nozīme. Jums par citiem cilvēkiem ir jādomā tā, kā jūs gribētu, lai viņi domā par jums.
4.    Cita cilvēka pievilšana, apkrāpšana vai apzagšana vainī­gajam atnes vienīgi nelaimi un zaudējumus, jo zemapziņa taču precīzi reģistrē visas domas, jūtas un rīcības motīvus. Ja motīvi ir negatīvi, tie izraisa attiecīgas negatīvas sekas. Allaž atcerieties: to, ko nodarāt savam tuvākajam, jūs nodarāt pats sev.
5.  Jebkura laipnība, jebkurš pakalpojums, jebkurš labas gribas apliecinājums jums simtkārt atmaksāsies.
6.  Jūs esat pats savas pasaules radītājs. Vienīgi jūs izlemjat un atbildat par to, ko domājat par citiem cilvēkiem. Vienmēr atce­rieties: atbildību par savu domāšanas veidu nevar novelt uz kādu citu. Jūsu domas un jūtas izpaudīsies jūsu dzīvē. Tātad — ko jūs domājat par savu tuvāko?
7.  Izturieties pret savu jūtu dzīvi kā nobriedis cilvēks. Atzīstiet citu cilvēku tiesības uz citādu viedokli. To pašu varat pieprasīt attiecībā uz sevi. Savu viedokli taču iespējams aizstāvēt, arī ne­kļūstot rupjam un nepieklājīgam.
8.   Dzīvnieki instinktīvi jūt pat visniecīgāko pret viņiem vērsto nepatiku un uz to reaģē vai nu spītīgi, vai agresīvi. Tam, kurš pret dzīvniekiem izturas ar mīlestību, tie nekad neuzbruks. Tāds pats sestais prāts piemīt arī daudziem cilvēkiem.
9.   Jūsu priekšstati par kādu cilvēku un sarunāšanās ar viņu iztēlē izraisa atbilstošu reakciju no šī cilvēka puses.
10.   Novēliet citiem cilvēkiem to, ko vēlaties pats. Tā ir har­monisku savstarpējo attiecību atslēga.
11.  Mainiet savu nostāju pret šefu. Domājiet un izjūtiet to, ka viņš dzīvo pēc Zelta likuma un izpilda mīlestības likumu. Un drīz vien jūs baudīsiet vēlamos rezultātus.
12.  Citu cilvēku vārdi un darbi var skart jūs vienīgi tad, ja pats tiem piešķirat spēku. Jūsu domāšanai piemīt radošs spēks — tad nu svētījiet savu tuvāko. Tam, kurš jūs nozākā, vienmēr varat atbildēt: "Lai miers ar tevi!"
13.   Mīlas gars atrisina visas savstarpējo attiecību problēmas. Mīlestība taču ir vēlme saprasties, labā griba un mūsu tuvākajā mītošā Dieva cienīšana.
14.  Kuprainis vai kroplis jūsos nekad neizraisītu naidu, vienīgi līdzjūtību. Izrādiet tādu pašu līdzjūtību arī tiem cilvēkiem, kuru gars ir sakropļots un dvēsele panīkusi. Visu saprast nozīmē visu piedot.
15.   Priecājieties par citu cilvēku panākumiem, veiksmi un pa­augstinājumu darbā. Šāda nostāja jums pašam pavērs ceļu uz laimi.
16.  Nekad nevienam neļaujiet ietekmēt jūsu lēmumus ar scēnu vai "krokodilasaru" palīdzību. Piekāpība neatmaksājas. Neļaujiet citiem sevi izmantot par kājslauķi un novirzīt no pareizā ceļa. Stingri turieties pie saviem ideāliem, jo vienīgi pozitīvs pasaules skatījums garantē mieru, laimi un prieku. Tas, kas jums pašiem nes laimi, darīs laimīgu ari jebkuru citu cilvēku.
17. Viss, ko jūs savam tuvākajam esat parādā, ir mīlestība. Un mīlestība nozīmē novēlēt ikvienam to, pēc kā pats ilgojaties, — veselību, laimi un visas dzīves svētības.
Kategorija: Tavs zemapziņas spēks - Džosefs Mērfijs | Skatījumu skaits: 2365 | Pievienoja: Saulite | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Kalendārs
«  Septembris 2013  »
PrOTCPkSSv
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Ierakstu Arhīvs
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2373
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2019 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz