Es vēlu visiem Laimi! 

Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Sadaļas kategorijas Kategorijas iedaļa

Pozitīvā psiholoģija [65]
Pievilkšanas likums [5]
Naudas piesaistīšanas paņēmieni [11]
Viss par un ap sievietēm un vīriešiem [5]
Meklēšana
Galvenie » Raksti » Pozitīvā psiholoģija » Naudas piesaistīšanas paņēmieni

Naudas piesaistīšanas rituāls

 

Lai kosmiskā pārpilnība kā naudas plūsma ienāk manā dzīvē...

 Jāņos ANITAS SIJĀTES -SAULĪTES vadītajā raganiņu skolā izlaidums. Piecpad­smit dažāda vecuma dāmas neba nu slotas pirks un dziras vārīs - tas lai pa­liek pasakās un eksotikas cienītājiem. Viņas godā cels senmāmiņu zinības, neap-mulsīs, uz durvīm redzot uzzīmētas nesaprotamas zīmes, zinās, ko darīt, ja kaimiņu sunim rejamais pazudis un pašas maciņā vējš sācis svilpot. Pratīs rīkoties - gan cilvēku un lo­piņu izārstēt ar zālītēm un vārdiņiem vien, gan čūsku no ceļa nodzīt, gan saulīti ar tautas dziesmām debesīs noturēt. Tādas ir šīs raganiņas un viņu skolotāja Anita Sijāte - Saulīte.

 

-Pastāsti par maģiju!

-  Maģija ir tautas paražu vai reli­ģisku ceremoniju forma, kas pastā­vējusi visos laikos un tautās. Maģija nozīmē ticību netveramajām ener­ģijām vai drīzāk - to izjušanu. Tā ir saistība pret sevi, un tai nepiecie­šamās īpašības ir apņemšanās, ne­atlaidība, spēks, atvērtība izmai­ņām, elastība, mīlestība pret dzīvi (tai skaitā arī pret sevi pašu), kā arī vēlme augt un īstenot savu poten­ciālu. Maģijas būtība ir izzināt ener­ģijas dabisko plūsmu Visumā, kā arī darboties saskaņā ar šo plūdu­mu.

 

-  Kādi ir tās veidi?

-   Ir imitējošā maģija. Tajā veic rituālus nolūkā piesaistīt vēlamo mērķi. Mūsdienās tas ir visiem zi­nāmais NLP, Jaunā Paaudze, Prieka Vēsts, Līderisma akadēmija un ci­tas pašlaik modernas skolas un tehnikas. Tā nu maģija šodien plaukst un zeļ. Arī baznīcā veic da­žādas ceremonijas un rituālus — laulības, kristības, bēres, kas arī ir sava veida maģiskas izdarības. Sa­vukārt laukos pārsvarā neapzināti pielieto tautas senās maģiskās iz­darības, kas balstās uz tautas dzies­mām un paražām un ietver dažā­dus rituālus. Cilvēks, ienākot mājā, sasveicinās ar to, atver durvis un saka «Labdien!" prom ejot:„Nu tad gaidiet mani mājās!"

          Vēl par rituāliem. Pārvācoties no vecās dzīves vietas uz jaunu, saim­nieks no mājas kā pēdējos iznes savus zābakus. Jaunajā vietā ienā­kot, tos ienes pirmos. Tāpat jaunā mājā sev pa priekšu laiž kaķi. Svētī­bai. Bagātai dzīvei. Es saku: mēs savās ikdienas gaitās nepārtraukti nodarbojamies ar maģiju. Padomā pati! Mēs visi vārdojam, neapzināti, bet tomēr. Tas pats „Labdien!". Vai „Visu labu!" un „Uz redzēšanos!". „Paldies"un„Lūdzu"- visbiežāk lie­totie burvju vārdiņi. Nemaz neva­jag nekā pārdabiska! Starp citu, arī mūzika (mūsdienās - mūzikas te­rapija), krāsa (krāsu terapija), augi (naturopātija) un daudzas ikdieniš­ķas lietas ir maģija.

         Taču atgriezīsimies pie imitējo­šās maģijas: tajā veic rituālus, kas imitē vēlamo mērķi. Piemēram, se­nos laikos saimnieces perēja nau­du: virs plīts turēja naudas podiņu. Siltumam kāpjot augšup, podiņš sasila, un aktivizējās naudas ener­ģija. Savām raganiņām mācu mūs­dienīgāku naudas perēšanas paņēmienu: apaļā stikla traukā ieber krāsainas bumbiņas un kristāliņus, tad rožlapiņas un starp tām met iekšā naudiņu. To neliek nevis virs plīts, bet tajā telpā, kur visvairāk uzturamies. Lūk, maģija; nauda vienmēr pievelk naudu!

-Ko tu dari ar naudas podu, vai runājies?

-Jā! Ik pa laikam to apčubinu. Un man ļoti patīk, ka šajā rotaļā pieda­lās arī bērni. Kad taisīju naudas trau­ku, lielajam bērnam piekodināju: „Tu man nevelc ārā!" (viņam tieši tīņu vecums).Taču šobrīd ir vēl inte­resantāk: nevis velk ārā, bet autobu­sā maina latiņu, lai dabūtu melnos santīmiņus, ko iebērt naudas podā.

-  Pastāsti par naudu vēl kaut ko!

-    Ir īpašs naudas rituāls. Mēneša 13. datumā iet uz baznīcu, par pa­pīra naudu pērk septiņas svecītes, lai būtu sīknaudiņa (rituāls atkal saistīts ar baznīcu!). Naudiņu vaka­rā, gulēt ejot, met istabas vidū un raugās, lai neviens neuzlasītu! Tādā veidā ar naudas enerģiju pabaro arī māju. Otrā rītā santīmus salasa, ietin baltā papīrā un noliek naudas podiņā. Mēnesi šo naudiņu nedrīkst tērēt, tad par to atkal pērk svecītes. To, kas paliek pāri no pirkuma, ber naudas podā, lai vairojas. Uzkaisa rožu ziedlapiņas un gaida makā pa­rādāmies naudu. Pēc šāda rituāla veikšanas tā nāks ar svētību. Vēl kāds moments — ja kādam dod naudu, tad nedod tieši rokā. Noliec uz galda, lai ņem pats. Un otrādi, protams. Tā, kā veikalā - nauda uz šķīvīša, pretī čekiņš. Arī uz šķīvīša. Citādi nauda nenāks atpakaļ. Tai va­jadzīga rotācija. Ne velti ir teiciens: „Nauda mīl, ka to skaita". Kaut vai trīsreiz dienā izvelc maciņu un sa­skaiti savus pēdējos piecīšus. Nau­dai jāizrāda cieņa un mīlestība.

             Tāpat ir ar parādniekiem. Es pa­rasti saku tā: ja naudu nevar norak­stīt, piemēram, tu nāc un prasi: „Aizdod man piecīti!" un, ja es ne­varu tā vienkārši izvilkt to no maka un teikt: „Ņem!" iedot un negaidīt, ka to atdos, tad nedod vispār. Ne­aizdod, citādi aizvainosi naudu, naudas enerģiju. Ja vari aizdot ar domu: atdos - atdos, neatdos - ne­atdos, tad viss kārtībā.

            Tomēr ir situācijas, kad paliek parādā tik tiešām lielas summas.

         Tad taisa rituālu: drukātiem bur­tiem uzraksta pēc iespējas īsāku for­mulējumu, katru burtu otrā pusē at­pakaļejošā kārtībā sanumurē, sagriež katru atsevišķi, saliek kaudzītē un degot svecei, vislabāk sarkanai, kat­ru dienu sadedzina uz tās vienu bur­tu. Kad pēdējais burts būs sadedzi­nāts, naudas enerģija sakustēsies. Piemēram,

     - Kāpēc svecei jābūt sarka­nai?

-   Sarkanā svece paņem visas mi-nuszlmes: skumjas, raizes, slimības. Šis nav emocionāli patīkams brīdis. Ir mēģināts darīt to uz zaļās naudas sveces, bet tā kā zaļā svece un šis rituāls ir saistīts ar naudu, enerģijas sāk plēsties; zaļā svece veicina nau­das plūsmu, bet šeit mēs liekam tai naudu atdot. Saproti?

-  Ko darīt, ja vēlos atdot parā­dus, bet naudas nav?

-   Tad pēc iespējas vairāk jāde­dzina zaļa svece un jāveicina nau­das nākšanas process, lai tā neaiz­ietu nekurienē. Ļoti bieži cilvēks runā par savām naudas problēmām, bet jāatceras, ka pašam savā domā­šanā daudz kas sakārtojams. Elmārs Spodris saka: „Nauda ir seksuālā enerģija." Ļoti ilgi turējos šai domai pretī, kamēr pati līdz tam nonācu. Tātad: jo mums seksuālās attiecības ir sakārtotākas, jo ilgāk makā turas nauda. Ja tā aiziet, tad uz kaut ko lie­lu. Tiklīdz seksualitātē ir bardaks, nauda iztek caur pirkstiem.

-  Ko teiksi par tiem, kam nav partneru un seksuālu attiecību,-vai tad viņiem nevar būt nauda?

-   Tie parasti metas realizēt sevi darbā. Naudu sapelna, bet tai nav vērtības. Kāpēc pilnvērtīgā ģimenē gribas, lai naudas vienmēr būtu vairāk? Tāpēc, ka naudai ir vērtība! Darbaholiķiem nauda ir, bet vērtī­bas vietā tukšums.Tad nu padomā, kas tev svarīgāks!

 

-  Un lai nepiedzīvotu situāci­ju, ka maciņā ir pēdējais piecītis, mēs...

-    ...pērkam sveces, sildām podi­ņu un skaitām maģisko naudas for­mulu:

«KOSMISKĀ PĀRPILNĪBA LAI IENĀK KĀ NAUDAS STRAUME MANĀ DZĪVĒ!"

Pirmās septiņas dienas šī frāze jāuzraksta 57 reizes, tādējādi ievib­rējot naudas enerģijas, pēc tam 33 dienas 57 reizes jāskaita kā mantra. Šī frāze jānēsā līdz maciņā un visas lietas sāk kustēties.

Ejam tālāk!

Nākamā ir piesaistošā maģija.

Tā saistīta ar simboliska priekšmeta vai dzīvnieka spēka iegūšanu. Piemēram, mednieki tērpās dzīvnieku ādās, lai iegūtu plēsīgā zvēra drosmi un niknumu, bet neauglīgi pāri, kas vēlējas bērniņu, zem akā­cijas vai ābeles tieši uz zemes node­vās mīlas priekiem, piesaucot Zemes mātes labvēlību. (Lai gan parasti sie­vietēm, kas sūdzas par neauglību, es saku tā:„Atnāc pie manis - uzreiz pa­liksi stāvoklī!" Un tiešām, gribi tici, gribi netici, paiet pāris mēneši, un 95% šo dāmu konstatē grūtniecī­bu!) Vē! maģija var būt vērsta pretē­jā virzienā, piemēram, jauni pāri, lai veicinātu zemes auglību, maija mē­nesī laukos nododas mīlestībai. Tas arī ir pārbaudīts ražības palielināša­nas veids. Un vēl - nevajag izaicināt dabas spēkus, spēlēties ar tiem, stumdīt mākoņus tikai tāpēc, ka vē­las demonstrēt savu varēšanu. Ne­kādā gadījumā to nedrīkst darīt, jo sāk darboties paradigmas likums: pat tauriņa spārnu vēdas otrā ze­mes pusē var izraisīt milzīgas dabas katastrofas. Ja vajag, palīgos var lūgt neredzamos spēkus, piemē­ram, konkrētā brīdī apturēt pēkšņas lietus gāzes: sak, mums te siena laiks pilnā briedumā!

Kategorija: Naudas piesaistīšanas paņēmieni | Pievienoja: Saulite (03.11.2015)
Skatījumu skaits: 1445 | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Mūsu aptauja
Kādu informāciju meklējat vietnē?
Atbilžu kopskaits: 2362
Mini-čats
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 2
Viesi: 2
Lietotāji: 0

Copyright © reiki.ukoz.lv 2018 Grāmatu un tulkojumu jebkāda veida pārpublicēšana - aizliegta!
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz